Aust- og Vest-agder

Les hele rapporten her

I 2017 har embetet journalført totalt vel 89 000 journalposter inkludert notater og vergemålsområdet. Vi hadde ca. 51 000 inngående og vel 35 500 utgående brev (notater er ikke tatt med). Postmengden på vergemålsområdet er svært stor. Dette området alene utgjør 40% av samlet antall journalposter, og 36% av inngående og vel 46% av antall utgående brev.

Rettssikkerhet og rettslikhet for vergehavere

Vergemålsarbeid er svært viktig i et rettssikkerhetsperspektiv, og Fylkesmannen har også i 2017 prioritert dette arbeidet høyt. Rettssikkerheten og rettslikheten for vergehaverne har hatt en positiv utvikling det siste året. Mer erfarne saksbehandlere og et bredere erfaringsgrunnlag har vært av stor betydning for denne positive utviklingen. Rekruttering, opplæring, veiledning, kontroll og tilsyn med vergene, har vært prioritert.

3.1.3.4 Økt rettssikkerhet og rettslikhet for vergetrengende

Rettssikkerheten og rettslikheten for vergehavere har hatt en positiv utvikling. Dette skyldes for en stor del at saksbehandlerne har opparbeidet nyttig erfaring og økt sin kompetanse. Samtidig er det lagt stor vekt på rekruttering, opplæring og veiledning, samt kontroll og tilsyn med de faste vergene. På dette området er det likevel behov og potensiale for ytterligere kvalitetsheving.

Opprett vergemål – 80 % av vedtakene skal (fra kapittel 3.3.2.1.1.1 i TB)

Rapportere på

Opprett vergemål – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 80 dager.

Resultatmålet er oppfylt, jf. tabell.

Saksbehandlingstid - Opprett vergemål – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 80 dager

Resultat Resultatmål Differanse
89 % 80 % 9 %

Fylkesmannens samtykke til bruk av kapital (fra kapittel 3.3.2.1.1.3 i TB)

Rapportere på

Fylkesmannens samtykke til bruk av kapital – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 28 dager.

Resultatmålet er oppfylt, jf. tabell.

Saksbehandlingstid - Fylkesmannens samtykke til bruk av kapital – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 28 dager

Resultat Resultatmål Differanse
89 % 80 % 9 %

Godtgjøring og utgiftsdekning til verger og representanter (fra kapittel 3.3.2.1.1.4 i TB)

Rapportere på

Godtgjøring og utgiftsdekning til verger og representanter – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 42 dager.

Resultatmålet er oppfylt, jfr. tabell.

Saksbehandlingstid - Godtgjøring og utgifts-dekning til verger og representanter – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 42 dager

Resultat Resultatmål Differanse
96 % 80 % 16 %
 
Embetene skal i årsrapporten rapportere på antall og andel... (fra kapittel 7.3.4.2.1 i TB)

Rapportere påEmbetene skal i årsrapporten rapportere på antall og andel kontrollerte vergeregnskap, samt antall verger som er under oppfølging på bakgrunn av ikke godkjente vergeregnskap.

Antall verger under oppfølging som følge av ikke godkjent regnskap: 56 som ikke har levert regnskap, pluss 28 som ikke ble godkjent i regnskapskontrollen.

Vergemålsordningen

Sum Antall kontrollerte vergeregnskap Antall mottatte vergeregnskap
15 % 281 1 852

Embetene skal i årsrapporten rapportere hvorvidt... (fra kapittel 7.3.4.2.2 i TB)

Rapportere påEmbetene skal i årsrapporten rapportere hvorvidt alle vergemål opprettet etter gammel lov har riktig status med tanke på regnskapsplikt.

Alle vergemål opprettet etter tidligere vergemålslov skal nå ha riktig status med hensyn til regnskapsplikt.