Finnmark

Se hele rapporten her

Vergemål

Fylkesmannen i Finnmark har i 2017 gjennom sin rolle som førstelinje på vergemålsområdet bidratt til å nå målene om økt rettssikkerhet og rettslikhet for vergetrengende. Vi har hatt en velfungerende vergemålsforvaltning i første instans og opplever at vi har ivaretatt interessene til barn og voksne med behov for verge på en respektfull og god måte, og som ivaretar selvbestemmelsen.

Vi har videreutviklet systemer og kompetansen kontinuerlig for å bedre kunne ivareta rettssikkerheten og forvalte vergemålsområdet mer likt. Jevnlige risikovurderinger, skriftlige prioriteringer av satsinger, produksjonsstyring, resultatoppfølging og kvalitetssikringssystemer er en del av styringsverktøyet. Dette har medvirket til at vi i stor grad har innfridd oppdragsgivers gitte mål og forventninger. Vi har også imøtegått vergers/representanters og vergehaveres behov, krav og forventinger når det gjelder oppfølging, opplæring og behov for tilgjengelighet på en tilfredsstillende måte.

3.1.3.4 Økt rettssikkerhet og rettslikhet for vergetrengende

Vergemålsseksjonen ved Fylkesmannen i Finnmark har i 2017 hatt en velfungerende vergemålsforvaltning i første instans. Vi opplever at vi har ivaretatt interessene til barn og voksne med behov for verge på en respektfull og god måte, som også vektlegger selvbestemmelsesretten.

Fylkesmannen i Finnmark har videreutviklet den lokale vergemålsmyndigheten som førstelinje. Vi gjort jevnlige risikovurderinger som i stor grad har medført rett satsing til rett tid, og som følge av dette også nedprioritert mindre risikable oppgaver. Fylkesmannen i Finnmark har jobbet mye med kvalitetsforbedring, og har i år fått god effekt av våre skriftlige kvalitetssikringssystemer. Vi har videreutviklet maler og rutiner for intern praksis, og har skriftliggjort dette slik at vi bedre kan ivareta rettssikkerhet og forvalte området mer likt. Dette har i tillegg medvirket til at vi har klart å imøtegå vergers/representanters og vergehaveres behov, krav og forventinger når det gjelder oppfølging, opplæring og behov for tilgjengelighet på en tilfredsstillende måte.

Vergemålsseksjonen har i 2017 hatt en gjennomsnittlig bemanning på ca 6 stykker. De midlertidige stillingene har vært preget av utskiftinger som igjen har gitt redusert effekt av de ekstra tildelingene som ble gitt i løpet av året. VI har hatt en midlertidig tilsatt i sommer som har ivertatt store deler av starten på regnskapsaktivitetene.

Vergerekruttering er en utfordring, mye av dette er knyttet til små samfunn, kultur og geografi. Vi tilstreber å ivareta vår samiske befolkning på samme måte som med andre vergetrengende. Kultur og språk kan ofte være et hinder for kommunikasjon og forståelse. I tillegg er den samiske befolkningens tradisjoner ofte på kollisjonskurs med byråkratiets regner og normer. I vergemålssammenheng kommer dette frem ved at folket noen ganger viser liten forståelse for at det offentlige skal inn å veilede, kontrollere og ha tilsyn med de som hjelper den hjelpetrengende. De samiske miljøene er ofte gjennomsiktige, og i kulturen finnes en rådende oppfatning av at man skal ikke blande seg for mye i andres liv og levesett. Vi kan anta at dette også gir seg utslag i den dårlige vergerekrutteringen i det samiske miljøet.

De store avstandene i Finnmark medfører at reising for bl.a. å drive vergerekruttering er ressurskrevende og genererer mye avspasering. Vi har i år vært nødt til å nedprioritere deler av rekrutteringsarbeidet. Dette gir selvsagt uheldige konsekvenser når det gjelder tilgangen på verger.

I 2017 har vi arrangert 2 samlinger for faste verger. Det er store avstander og ofte tidskrevende å reise for mange av våre faste verger. For å få verger til å delta på samlinger og opplæringer har vi vært nødt til å  dekke reiseutgifter og tapt arbeidsfortjeneste/ godtgjøring over 046901.

Vi har ført tilsyn i saker som vi har fått meldinger om, hvor vergehaver selv har varslet, hvor regnskapsgjennomgangen har avdekket forhold og i saker hvor vi har stilt spørsmål om vergens egnethet. I tillegg har vi ført rutinemessig tilsyn i saker som vi har fått søknader om Fylkesmannens samtykke.

Vi har gjennomgått regnskapene til verger som har avsluttet sitt oppdrag i 2017.I de tilfeller vi har avdekket avvik i forvaltningen av vergehavnedes midler har vi fulgt dette opp til vi har god nok oversikt til å avslutte saksbehandlingen. I noen tilfeller fortsetter vergen med oppdraget, i andre tilfeller fratar vi vergen oppdraget og i enkelte tilfeller ender saken med at vi anmelder vergen. Vi opplever å ha akseptabel forvaltning av tilsyn med vergeregnskapene.

 

For å ivareta rettsikkerheten til enkeltindivider har vi etablert en forsvarlig beredskapsordning for hasteoppnevninger og sikret at vedtak som har betydning for personer som trenger verge blir behandlet på en forsvarlig måte. I saker som gjelder oppnevning av midlertidig verge for spesielt sårbare personer som skal avhøres av politiet har vi oppnevnt verge i tide, og umiddelbart i akutte tilfeller.

Vi har i 2017 satset på opplæring av våre faste verger og tilgjengelighet. Derfor har vi stort sett minimum 2 stykker som tilgjengelig på telefon hele dagen, vi har rutiner for svarfrist på e-poster, og har organisert et "mottak" som har god oversikt over våre faste vergers kompetanse og behov.

Kontroll med vergeregnskap ble utført på de sakene (15%) som SRF (Statens Sivilrettsforvaltning) hadde plukket ut for kontroll. EY (Ernst & Young AS) gjennomførte tilsyn med embetets forvaltning av vergeregnskap og konkluderte med at kvaliteten på Fylkesmannen i Finnmarks arbeid er tilfredsstillende. Det ble ikke avdekket sentrale forhold som ikke er tilfredsstillende håndtert. EY mente at Fylkesmannen i Finnmark hadde god forståelse av hva internkontrollen for vergeregnskapene innebærer.  I tillegg til SRFs utvalg har vi gjennomgått, dog på en mye enklere måte enn i kontrollaktiviteten, deler av de resterende innsendte vergeregnskapene, og fulgt opp de avdekkede mangler og avvik på samme måte som etter kontrollaktiviteten. På grunn av reduksjon i den økonomiske tildelingen for 2017 har vi ikke prioritert å gjennomgå like mange saker som tidligere år. Til sammen er 177 vergeregnskap kontrollert i 2017. Som følge av ikke godkjente vergeregnskap er 20 verger under oppfølging. Vi har fratatt 5 verger oppdraget etter tilsyn, i tillegg til at noen verger selv har bedt seg fritatt under tilsyn før vi har konkludert med fratakelse av oppdrag. Ingen verger er anmeldt etter tilsyn i 2017.

Trygg kapitalforvaltning er en oppgave som er prioritert hos Fylkesmannen i Finnmark. Vi har gode rutiner og prosesser som sikrer kvalitet i saksbehandlingen og tilsynet med vergehaveres penger. Vi har valgt å nedprioritere frigivelse av midler under 2G og innkreving av kapital på litt over 2G, da dette er forhold som vi ikke vurderer som særlig risikofylte å nedprioritere. I saker hvor vergehaver har bedt om sine midler frigitt har vi fulgt opp saken. Vi har hatt noen utfordringer når det gjelder Agresso-bank-porteføljen, dette er rapportert og drøftet med SRF.

Arbeidet med å sikre datakvaliteten i Vera pågår kontinuerlig, og vi rapporterer alle feil og mangler til "hjelpesenter".

I forbindelse med skifte av verge, endring av vergemål, søknader om fylkesmannens samtykke etc. har vi gjennomgått vergemålet med hensyn til individtilpasning og mandatutforming. Vi har ikke gjennomført en systematisk gjennomgang av behov for fornyelse av vergenes politiattester.

Måloppnåelsen for de prioriterte sakstypene har vært innfridd med unntak av ett. Resultatmålet er ikke fullstendig oppnådd for; «Fylkesmannens samtykke til søknader om bruk av kapital». Målsettingen var at 80% av sakene skulle være saksbehandlet innen 28 dager, vårt resultat endte på 78%. Dette skyldes at det har tatt lang tid i noen saker å innhente tilstrekkelig samtykke eller ytterligere informasjon, og at i 2017 hadde vi fått en reduksjon i den økonomiske tildelingen.  Denne sakstypen har likevel vært høyt prioritert, og vi har tilstrebet med å ivareta selvbestemmelsesretten og autonomien til vergehavere med midler til forvaltning. At vi ikke har innfridd måloppnåelsen er på ingen måte en dårligere rettsikkerhet for våre vergehavere. Dette har heller hatt motsatt effekt, da vi har vektlagt autonomien, og brukt den ekstra tiden bl.a. til å sikre at vergehavere eller at begge foreldre til mindreårige blir hørt.

Vi har også i 2017 foretatt en «vask» av regnskapspliktige verger i VERA slik at listene for hvilke verger som har regnskapsplikt skal være ajourførte. I år igjen har vi registrert at noen verger med regnskapsplikt ikke er med på listen fra SRF, og at noen som har fritak er med på listen. Konsekvensen av dette er bl.a. at det finnes verger som har regnskapsplikt, men som ikke har mottatt brev eller purring fra oss fordi de ikke kommer opp på listen fra SRF. Så langt våre data er registrert av VERA har alle vergemål riktig status med tanke på regnskapsplikt.

Vi har fra høsten 2017 ikke innhentet økonomisk status fra verger med nye vergemål. Innhenting av økonomisk status har tatt uforholdsmessig mye ressurser når man sammenligner med hva vi sitter igjen med av informasjon, tiltenkt som grunnlag for å føre tilsyn/følge opp sakene. Henvendelser fra verger som ikke klarer å se hva disse 13 sidene skal inneholde, purring på manglede innsendt økonomisk status, mangler ved innsendt økonomisk status, konsekvenser ved utelatelse av innsendt status m.m. gjør at risikoen ved å ikke kreve dette er relativ lav. Istedenfor ber vi skattemyndighetene sende oss den siste sjølmeldingen, og dennes innhold vurderer vi være tilstrekkelig for å gjennomføre tilsyn og kontroll med vergemålet.

Ved opprettelse av vergemål gjennomfører vi samtale med vergetrengende der det er mulig. Samtalen logges og refereres i vedtaket. Vi vektlegger behov og den vergetrengendes mening i mandatutformingen. I hovedsak beskrives mandatet som ivaretakelse av personlige eller økonomiske interesser i vedtakene, det spesifiseres nærmere ved spesielle behov.

Vi har i 2017 hatt flere saker knyttet til reindriftsutøvere med behov for vergemål, skiftesaker hvor mindreårige har arvet reinsdyr, klagesaker og bekymringsmeldinger hva angår reindriftsutøvere med vergemål. Dette er sammensatte og utfordrende saker som krever at vi hensyntar den samiske kulturen, forståelse av samiske forhold og reindrift, samtidig som lover og regler skal følges.

I det daglige arbeidet har vi høyt fokus på den enkeltes integritet, verdighet og selvbestemmelse. I tråd med vergemålsloven har vi bl.a. gjennomført samtaler med samtykkekompetente personer som vi oppnevner verge for. I enkelte tilfeller har det ikke latt seg gjøre å gjennomføre samtalen, dette kommenteres da i oppnevningsvedtaket.

Kompetanseheving for medarbeiderne er et tiltak som underbygger alle målene i vergemålsforvaltningen. Vi har blant annet deltatt på den nasjonale fagsamlingen i regi av SRF, vi har hatt flere deltagere på den nasjonale EMA konferansen, vi har sammen med Nordland og Troms arrangert en fagsamling over 2 dager, vi hospiterer på andre embeter, vi bruker fagmøter og andre arenaer til kompetanseoverføring samt gjennomført andre kurs og opplæringer som er relevante.

Regnskapstall:

046901 -  kr. 5766 973.

046921 - kr. 2 761 595.

Vi ivaretar barnekonvensjonens § 12 ved å tilstrebe at mindreårige over 12 år med formuer skal uttale seg, og som hovedregel medunderskrive, ved søknader som gjelder dem selv.

Alt i alt oppfatter vi at vi har en akseptabel grad av måloppnåelse og at arbeidet som utføres er gjort med respekt for vergehavere og etter gjeldende lover og regler.

Opprett vergemål – 80 % av vedtakene skal (fra kapittel 3.3.2.1.1.1 i TB)

Rapportere påOpprett vergemål – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 80 dager.

Resultatmål oppnådd med god margin.

Saksbehandlingstid - Opprett vergemål – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 80 dager

Resultat Resultatmål Differanse
94 % 80 % 14 %
 
 

Fylkesmannens samtykke til bruk av kapital (fra kapittel 3.3.2.1.1.3 i TB)

Rapportere påFylkesmannens samtykke til bruk av kapital – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 28 dager.

Målsettingen var at 80% av sakene skulle være saksbehandlet innen 28 dager, vårt resultat endte på 78%. Dette skyldes at det har tatt lang tid i noen saker å innhente tilstrekkelig samtykke eller ytterligere informasjon, og at i 2017 hadde vi fått en reduksjon i den økonomiske tildelingen.  Denne sakstypen har vært høyt prioritert, og vi har tilstrebet med å ivareta selvbestemmelsesretten og autonomien til vergehavere med midler til forvaltning. At vi ikke har innfridd måloppnåelsen er på ingen måte en dårligere rettsikkerhet for våre vergehavere. Dette har heller hatt motsatt effekt, da vi har vektlagt autonomien, og brukt den ekstra tiden bl.a. til å sikre at vergehavere eller at begge foreldre til mindreårige blir hørt.

Saksbehandlingstid - Fylkesmannens samtykke til bruk av kapital – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 28 dager

Resultat Resultatmål Differanse
78 % 80 % - 2 %
 
 

Godtgjøring og utgiftsdekning til verger og representanter (fra kapittel 3.3.2.1.1.4 i TB)

Rapportere påGodtgjøring og utgiftsdekning til verger og representanter – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 42 dager.

Resultatmål oppnådd med god margin.

Vi har effektive og gode rutiner for saksbehandling av vergegodtgjøring som medfører få saker og lite ressursbruk for dette området. Ressursene går med til kvalitetssikring og oppfølging av timegodtgjøringskrav fra faste verger og søknader fra alminnelige verger.

Saksbehandlingstid - Godtgjøring og utgifts-dekning til verger og representanter – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 42 dager

Resultat Resultatmål Differanse
97 % 80 % 17 %

Embetene skal i årsrapporten rapportere på antall og andel... (fra kapittel 7.3.4.2.1 i TB)

Rapportere påEmbetene skal i årsrapporten rapportere på antall og andel kontrollerte vergeregnskap, samt antall verger som er under oppfølging på bakgrunn av ikke godkjente vergeregnskap.

Kontroll med vergeregnskap ble utført på de sakene (15%) som SRF (Statens Sivilrettsforvaltning) hadde plukket ut for kontroll. EY (Ernst & Young AS) gjennomførte tilsyn med embetets forvaltning av vergeregnskap og konkluderte med at kvaliteten på Fylkesmannen i Finnmarks arbeid er tilfredsstillende. Det ble ikke avdekket sentrale forhold som ikke er tilfredsstillende håndtert. EY mente at Fylkesmannen i Finnmark hadde god forståelse av hva internkontrollen for vergeregnskapene innebærer.

Som følge av ikke godkjente vergeregnskap er 20 verger under oppfølging. Vi har fratatt 5 verger oppdraget etter tilsyn, i tillegg til at noen verger selv har bedt seg fritatt under tilsyn før vi har konkludert med fratakelse av oppdrag. Ingen verger er anmeldt etter tilsyn i 2017.

Vergemålsordningen

Sum Antall kontrollerte vergeregnskap Antall mottatte vergeregnskap
30 % 177 587
 
 

Embetene skal i årsrapporten rapportere hvorvidt... (fra kapittel 7.3.4.2.2 i TB)

Rapportere påEmbetene skal i årsrapporten rapportere hvorvidt alle vergemål opprettet etter gammel lov har riktig status med tanke på regnskapsplikt.

Vi har også i 2017 foretatt en «vask» av regnskapspliktige verger i VERA slik at listene for hvilke verger som har regnskapsplikt skal være ajourførte. I år igjen har vi registrert at noen verger med regnskapsplikt ikke er med på listen fra SRF, og at noen som har fritak er med på listen. Konsekvensen av dette er bl.a. at det finnes verger som har regnskapsplikt, men som ikke har mottatt brev eller purring fra oss fordi de ikke kommer opp på listen fra SRF. Så langt våre data er registrert av VERA har alle vergemål riktig status med tanke på regnskapsplikt.


Comments