Hedmark

Les hele rapporten her

Måloppnåelsen er etter vår oppfatning god. Vi har levert på de høyest prioriterte områdene. På deler av sosialområdet og vergemål har omfanget av oppgaver økt sterkt slik at vi ikke har klart å nå alle målsettinger. Innenfor rammen av dette har vi prioritert å ivareta rettsikkerheten for de svakeste gruppene.

Vergemålområdet var utfordrende også i 2017, blant som følge av redusert bevilgningen på området. Dette førte til at vi måtte nedbemanne og hadde færre saksbehandlere til å følge opp alle oppgavene på feltet. Vi leverte likevel innenfor resultatmålene på de høyest prioriterte områdene. Vi mener at kvaliteten på behandlingen av enkeltsakene har vært tilfredsstillende, bl.a ut fra at vi fikk medhold i de fleste klager som har vært behandlet av Statens sivilrettsforvaltning. Vi måtte også dette året ned-/bortprioritere flere oppgaver, bl.a. service, opplæring av verger, behandling av søknader om arv og gave, odelsaker, kontroll av kapitalforvaltning.

Fylkesmannen utførte kontroll av alle vergeregnskapene i det sentrale uttrekket fra Statens sivilrettsforvaltning. På bakgrunn av manglende innlevering av fullstendige regnskap, og bekymringsmeldinger, ble det ført tilsyn med verger også ut over den nevnte regnskapskontrollen. Disse sakene har vært både arbeidskrevende og tidkrevende. I flere saker endte det opp med at vi måtte bytte verge.

Vi hadde relativt god tilgang på verger også i 2017, men bildet synes imidlertid å ha endret seg noe. Vi vil derfor framover legge større vekt på arbeidet med å rekruttere nye verger.

Vi har en kompetent stab av medarbeidere som er en forutsetning for å ivareta våre mange og til dels ulike oppdrag. Gode administrative støttefunksjoner med økonomi, arkiv, personal og IKT bidrar i høy grad til god måloppnåelse. Eksternt har vi godt samarbeid både med statlige etater, kommunene, helseforetak og statlige kompetansesentra hvor vi i fellesskap utfører oppgaver for å iverksette nasjonal politikk i fylket. Intern vektlegging av effektiv, tverrfaglig og avdelingsovergripende oppgaveløsning, samt god dialog med kommunene er sentrale forhold som har hatt betydning for oppnådde resultater i 2017. Manglende måloppnåelse på vergemålsfeltet er knyttet til bevilgningens størrelse.

10. mars 2017 vedtok Regjeringen at fylkesmannsembetene i Hedmark og Oppland skal slås sammen med virkning fra 1. januar 2019.

Vårt embete har 132 ansatte og fikk en tildeling inklusive overførte midler fra 2016 på kapittel 0525 på kr 107 313 000, i tillegg kommer midler på vergemålsområdet (kapittel 0469) og andre fagkapitler. Vi forvalter midler på andre fagkapitler på til sammen 191 mill. kr. Vi er lokalisert i Statens hus på Hamar. Fylkesmannen i Hedmark er organisert i 6 avdelinger pluss stabsfunksjon. Avdelingene er Beredskaps- og administrasjonsavdelingen, Kommunalavdelingen inklusive vergemål, Oppvekst- og utdanningsavdelingen, Landbruksavdelingen, Miljøvernavdelingen og Sosial- og helseavdelingen.

Vergemål
På vergemålsområdet varierer saksbehandlingstiden avhengig av sakstype. For de høyest prioriterte oppgavene, som opprett vergemål, uttak fra kapitalkonto og vergegodtgjøring, har vi klart saksbehandlingskravene, mens for de lavere prioriterte oppgavene kan saksbehandlingstiden være for lang. Graden av service og tilgjengelighet er ikke tilfredsstillende. Dette er et bevisst valg for å kunne ha høyest mulig produktivitet på saksbehandlingen. Lang saksbehandlingstid og for dårlig service skyldes ressurstilgangen i forhold til oppgavemengden. Embetet arbeider kontinuerlig med å få ned saksbehandlingstiden og har igangsatt tiltak for å gi bedre service.

 

3.1.3.4 Økt rettssikkerhet og rettslikhet for vergetrengende

Embetet har også i 2017 søkt å videreutvikle en god førstelinjetjeneste på vergemålsområdet. Arbeidsbelastningen har imidlertid vært stor. Embetet måtte redusere antall årsverk fra 11,8 til 8,3 ved blant annet at ansatte på engasjement måtte slutte.

Vergemålsapplikasjonen VERA fungerer bedre enn den tidligere applikasjonen ARVE. Likevel opplevde vi også i 2017 ustabilitet, problemer med å behandle saker og "nedetid" i systemet.

Vi gjennomførte regnskapskontroll på de sakene som SRF påla oss for dette året (205 saker) innen fristen. I 43 saker har verger enten ikke levert eller bare delvis levert regnskap. I 9 av disse sakene har Fylkesmannen byttet verge. De øvrige 34 sakene er til oppfølging.

Ut i fra styringsverktøyet i VERA har Fylkesmannen oppnådd kravet til de resultatmål som var satt i 2017 for sakstypene: Opprett vergemål, godtgjørelse og utgiftsdekning, og fylkesmannens samtykke til bruk av kapital. Videre oppnevnte Fylkesmannen midlertidige verger ved tilrettelagte avhør innenfor målkravet.

Oppdraget om å sikre at alle vergemål opprettet etter gammel lov har riktig status med tanke på regnskapsplikt, klarte vi imidlertid ikke å prioritere.

Fylkesmannen er fortsatt av den oppfatning at vi totalt sett ikke fullt ut klarer å oppnå målene i vergemålsreformen. Vi fikk ikke i tilstrekkelig grad arbeidet med kvaliteten i sakene, og saksbehandlingstiden var på flere sakstyper for lang. Videre fikk vi heller ikke gjennomført opplæring overfor alle typer verger. Lang saksbehandlingstid kan ha ført til at vergetrengende ikke har fått nødvendige hjelp til rett tid.

Fylkesmannen som vergemålsmyndighet har også i 2017 hatt noe arbeid med enslige mindreårige asylsøkere, da flere av barna har flyttet til andre fylker. Arbeidet har da stort sett gått ut på å flytte saken til det aktuelle fylkesmannsembetet.

Opprett vergemål – 80 % av vedtakene skal (fra kapittel 3.3.2.1.1.1 i TB)

Rapportere på

Opprett vergemål – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 80 dager.

Fylkesmannen oppnådde målkravet når en ser på året under ett (82%).

Saksbehandlingstid - Opprett vergemål – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 80 dager

Resultat Resultatmål Differanse
82 % 80 % 2 %
 
 

Fylkesmannens samtykke til bruk av kapital (fra kapittel 3.3.2.1.1.3 i TB)

Rapportere på

Fylkesmannens samtykke til bruk av kapital – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 28 dager.

Fylkesmannen oppnådde målkravet når en ser på året under ett (88%). Måloppnåelsen varierte imidlertid, med 95% 1.,  91% 2. tertial og 81% 3.tertial.

Saksbehandlingstid - Fylkesmannens samtykke til bruk av kapital – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 28 dager

Resultat Resultatmål Differanse
88 % 80 % 8 %
 

Godtgjøring og utgiftsdekning til verger og representanter (fra kapittel 3.3.2.1.1.4 i TB)

Rapportere på

Godtgjøring og utgiftsdekning til verger og representanter – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 42 dager.

Fylkesmannen oppnådde målkravet.

Saksbehandlingstid - Godtgjøring og utgifts-dekning til verger og representanter – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 42 dager

Resultat Resultatmål Differanse
94 % 80 % 14 %

 Comments