Nord-Trøndelag

Les hele rapporten her

3.1.3.4 Økt rettssikkerhet og rettslikhet for vergetrengende

Vi har nådd alle resultatmålene.

Det er oppgaver vi har nedprioritert for å tilpasse gjøremålene til de ressursene vi har tilgang på. Dette gjelder bl.a. kontroll av sluttregnskap (har ikke blitt kontrollert) og forberedende klagebehandling over egne vedtak der disse har blitt påklaget. Vi hadde likevel bare åtte ubehandlede klager ved utgangen av 2017, hvorav den eldste var fra 27.04.2017.

I 2016 innførte vi telefontid fra 12:00 - 15:00  for å effektiviseres saksbehandlingen. Ordningen med telefontid har vi opprettholdt i hele 2017.

Opprett vergemål – 80 % av vedtakene skal (fra kapittel 3.3.2.1.1.1 i TB)

Rapportere påOpprett vergemål – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 80 dager.

89% av vedtakene ble fattet innen 80 dager.

Saksbehandlingstid - Opprett vergemål – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 80 dager

Resultat Resultatmål Differanse
89 % 80 % 9 %

Fylkesmannens samtykke til bruk av kapital (fra kapittel 3.3.2.1.1.3 i TB)

Rapportere påFylkesmannens samtykke til bruk av kapital – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 28 dager.

80% av vedtakene ble fattet innen 28 dager.

Saksbehandlingstid - Fylkesmannens samtykke til bruk av kapital – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 28 dager

Resultat Resultatmål Differanse
80 % 80 % 0 %

Godtgjøring og utgiftsdekning til verger og representanter (fra kapittel 3.3.2.1.1.4 i TB)

Rapportere påGodtgjøring og utgiftsdekning til verger og representanter – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 42 dager.

88% av vedtakene ble fattet innen 42 dager.

Saksbehandlingstid - Godtgjøring og utgifts-dekning til verger og representanter – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 42 dager

Resultat Resultatmål Differanse
88 % 80 % 8 %

Embetene skal i årsrapporten rapportere på antall og andel... (fra kapittel 7.3.4.2.1 i TB)

Rapportere påEmbetene skal i årsrapporten rapportere på antall og andel kontrollerte vergeregnskap, samt antall verger som er under oppfølging på bakgrunn av ikke godkjente vergeregnskap.

Det var 907 vergemål med regnskapsplikt i 2017. Av disse var det 24 verger som ikke leverte regnskap i det hele tatt, noe som betyr at vi til sammen mottok 883 vergeregnskap. I tillegg var det 18 verger som leverte ufullstendige regnskap, dvs. at vi mottok 865 fullstendige regnskap.

Det var 136 vergeregnskap som var trukket ut for kontroll. Av disse kontrollerte vi 101 regnskap. I tillegg kontrollerte vi 5 regnskap på bakgrunn av bekymringsmeldinger. Det vil si at vi til sammen kontrollerte 106 vergeregnskap.

Det var 19 vergeregnskap som fikk "ikke godkjent", og av disse 19 vergene er 10 under oppfølging på bakgrunn av ikke godkjente vergeregnskap. I de øvrige sakene er det ikke behov for oppfølging som følge av at verge allerede er byttet ut, vergehaver er død etc.

Vergemålsordningen

Sum Antall kontrollerte vergeregnskap Antall mottatte vergeregnskap
12 % 106 883

Embetene skal i årsrapporten rapportere hvorvidt... (fra kapittel 7.3.4.2.2 i TB)

Rapportere påEmbetene skal i årsrapporten rapportere hvorvidt alle vergemål opprettet etter gammel lov har riktig status med tanke på regnskapsplikt.

Vi har systematisk gått gjennom alle vergemål opprettet etter gammel lov som var registrert uten regnskapsplikt i VERA, og registrert at det er regnskapsplikt i de sakene hvor det er riktig at det skal være det.

Vi har imidlertid ikke gått gjennom alle vergemål som er registrert med regnskapsplikt. Det kan derfor tenkes tilfeller i VERA hvor det er registrert med regnskapsplikt hvor det egentlig ikke skal være det.


Comments