Nordland

Se hele rapporten her

I 2017 belastet embetet over 18,6 mill. kr. i lønnskostnader over fagkapitler, dette er en nedgang på over 2,8 mill. kr. fra 2016. Nedgangen her tilskrives stort sett avvikling av midlertidige stillinger på vergemålsområdet. Når det gjelder inndekningen av administrativ kostnadsdekning har embetet i alle år regnet dette ut fra fast sats, og ikke basert på prosentavregning av lønnskostnad. Embetet hadde i 2017 ca. 30 % administrativ kostnadsdekning av lønnsposteringer utenom kap. 0525. post 01

3.1.3.4 Økt rettssikkerhet og rettslikhet for vergetrengende

Fylkesmannen i Nordland har gjennom 2017 forbedret interne systemer og legger i hovedsak til grunn at rettssikkerheten for vergetrengende er økt gjennom året.

2017 har imidlertid vært preget av betydelige nedbemanninger i midlertidige stillinger, noe som har virket inn på kapasitet og produksjon. Etter en risikovurdering ble kontroll av sentralt uttrekk av vergeregnskaper ikke gjennomført. Dette er uheldig men vi har ikke identifisert andre oppgaver som kunne legges bort uten fundamental svikt i kvalitet eller rettsikkerhet på fagfeltet. Avviket ble meldt til SRF tidlig på året, og forklart i egne brev.

Tre fagdager for faste verger er gjennomført i 2017, i tillegg til at faste og alminnelige verger i 11 kommuner har fått opplæring etter en plan som tilsier at kommunene skal få slikt tilbud hvert 3 år. Samtidig som møte med verger, besøker vi kommunen og har en generell orientering til kommunalt ansatte om vergemål. Dette omfattet 16 kommuner i 2017.

Vi har heller ikke i 2017 fått arbeidet nok med rekruttering og oppfølging av faste verger. Fremdeles er det udekkede behov for verger i enkelte kommuner.

Opprett vergemål – 80 % av vedtakene skal (fra kapittel 3.3.2.1.1.1 i TB)

Rapportere påOpprett vergemål – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 80 dager.

Resultatmål oppnåd

Saksbehandlingstid - Opprett vergemål – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 80 dager

Resultat Resultatmål Differanse
81 % 80 % 1 %

Fylkesmannens samtykke til bruk av kapital (fra kapittel 3.3.2.1.1.3 i TB)

Rapportere påFylkesmannens samtykke til bruk av kapital – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 28 dager.

Målkrav oppnådd

Saksbehandlingstid - Fylkesmannens samtykke til bruk av kapital – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 28 dager

Resultat Resultatmål Differanse
91 80 - 11

Godtgjøring og utgiftsdekning til verger og representanter (fra kapittel 3.3.2.1.1.4 i TB)

Rapportere påGodtgjøring og utgiftsdekning til verger og representanter – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 42 dager.

Fylkesmannen i Nordland har hatt en stor økning i saker og derigjennom søknader om godtgjøring. Til dette kom alle sakene om enslige mindreårige. Ut fra dette er vi godt fornøyd med et minimalt avvik fra målkrav

Saksbehandlingstid - Godtgjøring og utgifts-dekning til verger og representanter – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 42 dager

Resultat Resultatmål Differanse
79 80 1

3.2.5 Justis- og beredskapsdepartementet

Fylkesmannen har ikke i 2017 gjennomført kontroll av vergeregnskap etter sentralt uttrekk, men det er ført kontroll med at vergene har innlevert riktige dokumentkategorier i alle vergemål der det er regnskapsplikt.

Det var krav om to tilsyn på Introloven i 2017. Vi har pga skifte av medarbeider kun gjennomført ett tilsyn.

Embetene skal i årsrapporten rapportere på antall og andel... (fra kapittel 7.3.4.2.1 i TB)

Rapportere påEmbetene skal i årsrapporten rapportere på antall og andel kontrollerte vergeregnskap, samt antall verger som er under oppfølging på bakgrunn av ikke godkjente vergeregnskap.

Fylkesmannen har ikke kontrollert sentralt uttrekk av vergeregnskaper for 2016. Dette etter en risiko- og sårbarhetsvurdering av hele vergemålsfeltet, beskrevet i brev av 27. juni 2017 til Statens sivilrettsforvaltning, og senere i dialogmøte med SRF i september 2017. Det har imidlertid vært gjennomført kontroll etter bekymringsmeldinger og ved avslutning av vergemål.

Vergemålsordningen

Sum Antall kontrollerte vergeregnskap Antall mottatte vergeregnskap
0 % 0 0

Embetene skal i årsrapporten rapportere hvorvidt... (fra kapittel 7.3.4.2.2 i TB)

Rapportere påEmbetene skal i årsrapporten rapportere hvorvidt alle vergemål opprettet etter gammel lov har riktig status med tanke på regnskapsplikt.

Fylkesmannen i Nordland har gjennomgått alle saker registrert uten vanlig regnskapsplikt. Eventuelle feil eller manglende vedtak er rettet opp.

På vergemålsområdet hadde vi ved inngangen av 2017 mange midlertidige ansatte som sluttet i løpet av året grunnet manglende økonomisk dekning. Flere av disse arbeidet med avslutning av EMA-saker. Antall vergeoppnevninger i Nordland er økende, og ressursene var i 2017 for knappe i tildelingen fra Justisdepartementet.


 

Comments