Østfold

Se hele rapporten her

Fylkesmannen i Østfold var i 2017 blant de embetene i landet som mottok flest vergeregnskap digitalt.

Nye bestemmelser i psykisk helsevernloven i 2017 som skal styrke pasienters rettssikkerhet, har medført merarbeid for Fylkesmannen. Vi registrerer fortsatt økende saksmengde knyttet til vedtak om tvungen behandling (overveiende med legemidler). I tillegg har vi erfart et betydelig økt arbeid og tidsbruk i hver sak, som også krever samhandling og koordinering med pasientenes advokater.

I løpet av året som har gått har vi opplevd at utviklingen på vergemålsområdet har fortsatt i positiv retning. Knappere tilgang på ressurser har imidlertid krevd harde prioriteringer, og det er mange viktige oppgaver som har vært skjøvet på til fordel for å nå konkrete mål- og resultatkrav i TB og VØI. I Østfold har vi gjennom vår «vergemålstelefon» vært tilgjengelig for vergene, og vi har også i 2017 gitt regelmessig informasjon og tilbud om opplæring/erfaringsutveksling for vergene. Mange dyktige verger gjør en god jobb med en stadig økende gruppe av personer med behov for verge i vårt fylke. Saksbehandlingstiden på vergemålsområdet var ved årsskiftet innenfor fastsatte krav i styringsdokumentene.

Generelt er det slik at lang tid for å få enkeltsaker avgjort truer rettssikkerheten, spesielt på områder som berører særlig sårbare grupper. Eksempler på det hos oss er vergemåls- og rettshjelpområdet. Vi mener å ha lyktes godt med å holde saksbehandlingstiden på et akseptabelt nivå, og at rettssikkerheten derfor er bedret og på et forsvarlig nivå. Vi har god kontroll på saksbehandling og restansesituasjon, og kvaliteten på avgjørelsene som fattes er god. Ressurssituasjonen på vergemålsområdet er også bedret ved inngangen til 2018, noe vi anser som en klar forutsetning for å ivareta og ytterligere forbedre rettssikkerheten for  vergetrengende og deres pårørende. På alle fagområder er vi sårbare, og selv korte opphold i saksbehandlingen som følge av (midlertidig) endret ressursbruk, fravær osv., gir raskt utslag på saksbehandlingstiden.

3.1.3.4 Økt rettssikkerhet og rettslikhet for vergetrengende

Vi har i 2017 jobbet hardt og målrettet for å holde saksbehandlingstiden på et akseptabelt nivå. Generelt er det slik at lang tid for å få behandlet enkeltsaker truer rettssikkerheten, spesielt gjelder det for vergemål som berører en særlig sårbar gruppe. Vi mener å ha lyktes godt med å holde  saksbehandlingstiden på et akseptabelt nivå i 2017, og at rettssikkerheten derfor er bedret til et stort sett forsvarlig nivå. Vi har god kontroll på saksbehandling og restansesituasjon, og kvaliteten på avgjørelsene som fattes er god. Rettslikhet sikres ved at det er kun er få personer som godkjenner vedtak og ved jevnlige fagdiskusjoner mellom kollegaer i og utenfor fagmøtene. Ressurssituasjonen på vergemålsområdet er også bedret ved inngangen til 2018, noe vi anser som en klar forutsetning for å ivareta og ytterligere forbedre rettssikkerheten og rettslikheten på vergemålsområdet. Men vi ser at vi er sårbare, og selv korte opphold i saksbehandlingen som følge av (midlertidig) endret ressursbruk, fravær osv., gir raskt utslag på saksbehandlingstiden.En viss bekymring er knyttet til at ressurser vil tappes i 2018, på grunn av omstillingsprosess som pågår.

Opprett vergemål – 80 % av vedtakene skal (fra kapittel 3.3.2.1.1.1 i TB)

Rapportere på

Opprett vergemål – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 80 dager.

Ingen avvik for målkrav knyttet til opprettelse av vergemål.

Saksbehandlingstid - Opprett vergemål – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 80 dager

Resultat Resultatmål Differanse
84 % 80 % 4 %
 
 

Fylkesmannens samtykke til bruk av kapital (fra kapittel 3.3.2.1.1.3 i TB)

Rapportere på

Fylkesmannens samtykke til bruk av kapital – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 28 dager.

Ingen avvik på målkrav knyttet til Fylkesmannens samtykke til bruk av kapital.

Saksbehandlingstid - Fylkesmannens samtykke til bruk av kapital – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 28 dager

Resultat Resultatmål Differanse
89 80 - 9
 
 

Godtgjøring og utgiftsdekning til verger og representanter (fra kapittel 3.3.2.1.1.4 i TB)

Rapportere på

Godtgjøring og utgiftsdekning til verger og representanter – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 42 dager.

Ingen avvik på målkrav knyttet til godtgjøring og utgiftsdekning til verger og representanter.

Saksbehandlingstid - Godtgjøring og utgifts-dekning til verger og representanter – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 42 dager

Resultat Resultatmål Differanse
88 80 - 8

Embetene skal i årsrapporten rapportere på antall og andel... (fra kapittel 7.3.4.2.1 i TB)

Rapportere påEmbetene skal i årsrapporten rapportere på antall og andel kontrollerte vergeregnskap, samt antall verger som er under oppfølging på bakgrunn av ikke godkjente vergeregnskap.

På bakgrunn av årlig regnskapskontroll har vi fulgt opp verger i 66 saker. Et par verger har flere saker, så antall verger er noe færre. Totalt har vi purret og fulgt opp 717 vergeregnskap, da de ikke har blitt levert eller er levert ufullstendig. Vi har i dag ca. 20 saker hvor vi skal vurdere å bytte verge på bakgrunn av enten ikke godkjent regnskap eller mangler ved innlevert regnskap.

Vergemålsordningen

Sum Antall kontrollerte vergeregnskap Antall mottatte vergeregnskap
14 % 387 2 765
818 regnskap levert via Altinn, 1947 regnskap levert i papirpost.

Embetene skal i årsrapporten rapportere hvorvidt... (fra kapittel 7.3.4.2.2 i TB)

Rapportere påEmbetene skal i årsrapporten rapportere hvorvidt alle vergemål opprettet etter gammel lov har riktig status med tanke på regnskapsplikt.

Alle saker er gått igjennom, og vergemålene har riktig status med hensyn til regnskapsplikt. Oppdraget er fullført.

 


Comments