Oppland

Se hele rapporten her

Vergemålsarbeidet har vært utfordrende, og har vært preget av stor saksmengde. Vi nådde ikke målet om saksbehandlingstid på oppnevnelser.

3.1.3.4 Økt rettssikkerhet og rettslikhet for vergetrengende

Det har i 2017 vært jobbet for å nå resultatmålene som er satt og for at førstelinjetjenesten skal gi god bistand og hjelp til våre brukere. Vi har likevel ikke klart å nå alle mål. Det er særlig på oppnevning av verger og bytte av verger at saksbehandlingstiden har vært for lang.

Arbeidsbelastningen for ansatte på vergemålsområdet har også i 2017 vært meget stor. Vi har hatt  8,1 årsverk til disposisjon. Sykefraværet blant de som arbeider på vergemål var på 11%, noe som er vesentlig høyere enn for embetet for øvrig.

Regnskapskontrollen ble  gjennomført innen fristen og i samsvar med de krav som er stilt. Det ble trukket ut 184 regnskap til kontroll. Av disse er det 2 saker som fortsatt er til oppfølging. I tillegg er det 6 egeninitierte saker som er underoppfølging.

Det har vært avholdt kurs for verger. Totalt 160 verger deltok på 2 kurs. Temaene som ble tatt opp var grunnleggende informasjon om vergens oppgaver, håndtering av tunge økonomiske saker, selvbestemmelse og brukermedvirkning og kort informasjon om godtgjøring. I tillegg har vi holdt til sammen 9 kurs der ulike organisasjoner har invitert oss til å foredra om vergemål. Organisasjoner som NAV, Norsk forening for psykisk utviklingshemming, Hukommelse klinikken SI, Rotary og St. Georgs gilde og flere kommuner. Tema har vært demensomsorg, selvbestemmelse og forståelse og anvendelse av lovverket.

Vi opplever at Vera fungere stadig bedre, men at det til tider er ustabilt og nedetid på systemet.

Opprett vergemål – 80 % av vedtakene skal (fra kapittel 3.3.2.1.1.1 i TB)

Rapportere på

Opprett vergemål – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 80 dager.

Vi oppnådde ikke målet året sett under ett - endte på 70 %

Måloppnåelsen varierte fra 74% i første tertial, 71 % i andre, og

65 % i tredje tertial.

Saksbehandlingstid - Opprett vergemål – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 80 dager

Resultat Resultatmål Differanse
70 % 80 % - 10 %
 
 

Fylkesmannens samtykke til bruk av kapital (fra kapittel 3.3.2.1.1.3 i TB)

Rapportere på

Fylkesmannens samtykke til bruk av kapital – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 28 dager.

Måltallet ble nådd året sett under ett - med 92%

Første tertial 96 %, andre tertial 92 % og tredje tertial 87 %

Saksbehandlingstid - Fylkesmannens samtykke til bruk av kapital – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 28 dager

Resultat Resultatmål Differanse
92 % 80 % 12 %
 
 

Godtgjøring og utgiftsdekning til verger og representanter (fra kapittel 3.3.2.1.1.4 i TB)

Rapportere på

Godtgjøring og utgiftsdekning til verger og representanter – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 42 dager.

Nådde ikke helt opp året sett under ett - 78%

Første tertial 78 %, andre 89 % og tredje 68 %

Saksbehandlingstid - Godtgjøring og utgifts-dekning til verger og representanter – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 42 dager

Resultat Resultatmål Differanse
78 % 80 % - 2 %

 

3.2.5 Justis- og beredskapsdepartementet

Innen vergemål er det avvik på:

  • tidskrav til oppnevning av vergemål - 70% oppnådd mot en målsetning på 80% - et avvik på 10%
  • tidskrav til godtgjøring til verger - 78% oppnådd mot en målsetning på 80% - et avvik på 2%

Ingen avvik på øvrige områder

Vergemålsordningen

Sum Antall kontrollerte vergeregnskap Antall mottatte vergeregnskap
16 % 202 1 227
 
 

Embetene skal i årsrapporten rapportere hvorvidt... (fra kapittel 7.3.4.2.2 i TB)

Rapportere på

Embetene skal i årsrapporten rapportere hvorvidt alle vergemål opprettet etter gammel lov har riktig status med tanke på regnskapsplikt.

Arbeidet ble påbegynt men vi kom ikke helt i mål med å kontrollere alle i 2017. Arbeidet vil bli fullført i løpet av 2018.

 


Comments