Oslo og Akershus

Se hele rapporten her

Vergemålsavdelingen har lykkes med å få bukt med restansene og hadde full måloppnåelse i tredje tertial.

Vergemål

Saksmengden har økt betydelig fra oppstart av vergemålsreformen i 2013 og denne tendensen fortsatte i 2017. Vårt hovedfokus i 2017 var å nedarbeide restanser, og innen utgangen av året nådde vi samtlige saksbehandlerkrav på vergemålsfeltet. Dette sikrer likebehandling og bidrar til kompetanseheving internt. I tillegg ble det arbeidet målrettet med kvalitetsforbedring i saksbehandlingen. I denne sammenheng ble gamle maler gjennomgått og forbedret, og vi har utarbeidet en rekke nye maler. Videre er det laget informasjonsskriv til eksterne for noen sentrale temaer, disse er dels rettet mot verger, dels mot vergehavere og dels mot pårørende, helsearbeidere mv. vi hadde et særlig fokus på å forbedre informasjonsmaterialet knyttet til fremtidsfullmakt.  Vi har også forbedret vårt arbeid knyttet til rekruttering, veiledning og tilsyn med faste verger og representanter. Tilsynsarbeidet er under stadig vurdering, dette arbeidet vil bli høyt prioritert også i 2018.

3.1.3.4 Økt rettssikkerhet og rettslikhet for vergetrengende

Fylkesmannen fortsatte i 2017 arbeidet med å oppfylle målene i vergemålsreformen og de krav som ble stilt for saksbehandlingstid. Vi kom ikke helt i mål med dette, se rapporteringen nedenfor. I tillegg til målrettet arbeid knyttet til saksbehandlingstid, la vi i 2017 ned mye arbeid i kvalitetsforbedringer. Vi har utarbeidet maler for de aller fleste vedtak, meldinger og andre brev som er relevante. Til sammen har vi nå et malbibliotek på over 90 ulike maler. I tillegg har vi utarbeidet en rekke informasjonsskriv som er tilgjengelig på nettsiden vår, samt at de sendes ut når det er aktuelt. Vi vil her særlig fremheve arbeidet som er gjort knyttet til informasjon om fremtidsfullmakt.

Saksbehandlingstiden på andre sakstyper enn de prioriterte er fortsatt for lang. Vi gjennomførte dugnader på klagesaker og samtykkesaker andre halvår i 2017. Dette medførte at vi i all hovedsak oppnådde saksbehandlingstid på tre måneder innen årets slutt.

Løpende gjennomgang av vergemål opprettet etter gammel lov: Vi gjennomgår vergemålets omfang i forbindelse med søknader om endring, enten av omfanget eller bytte av verge. Utover dette prioriterte vi ikke en særlig gjennomgang av disse sakene.

Vi kontrollerte alle regnskap i det sentrale uttrekket, og kontrollerer også en rekke regnskap basert på bekymringer og lignende.

Ellers har vi arbeidet med å forbedre vårt generelle tilsyn med verger og representanter, og forbedret våre rutiner knyttet til rekruttering, opplæring og veiledning av disse. Vi holder jevnlige kurs og samlinger for faste verger og representanter. Alminnelige verger gis veiledning (herunder relevante informasjonsskriv) i forbindelse med oppnevningen og løpende ved behov.

Vår tilgjengelighet er ikke tilfredsstillende. Vi har telefontid, og det er begrensinger i antall personer som har telefonvakt. Dette er nødvendig for å sikre nok kapasitet til saksbehandling. I tillegg til manglende ressurser til å håndtere henvendelser gjør vårt telefonsystem det unødig vanskelig å besvare telefoner. Lync-systemet er ikke tilfredsstillende når det gjelder å håndtere store mengder inngående anrop. Dette er en betydelig ekstrabelastning for de ansatte, som opplever frustrasjon og sinne hos de som tar kontakt. Problemet med Lync-systemet er meldt inn tidligere, og vi håper det kan bli vurdert om vergemålsmyndigheten som førstelinje trenger et mer velfungerende system enn dagens.

Vårt delegerte ansvar knyttet til å bistå de øvrige embeter med opplæring av representanter og veiledning om representantordningen, ble etter vårt syn utført på en god måte i 2017. Det ble gjennomført nasjonalt seminar for representanter og ansatte i embetene i november 2017, og vi mottok svært gode tilbakemeldinger på dette seminaret.

Vår generelle oppfatning er at vi per i dag langt på vei oppnår vergemålsreformens formål, men det er fortsatt behov for forbedringer. Etter vårt syn har etableringen av en robust pool av faste verger, god opplæring og tilsyn med disse, vært av særlig stor betydning for at kvaliteten i vergemålsarbeidet er hevet. I tillegg er kompetansen i lokal vergemålsforvaltning betydelig bedre enn den var i en rekke overformynderi, dette sikrer større rettssikkerhet. Med tanke på større rettslikhet er det trolig fortsatt en vei å gå. En videreutvikling og forbedring av arbeidet i FAVE vil eventuelt kunne bedre dette.

Opprett vergemål – 80 % av vedtakene skal (fra kapittel 3.3.2.1.1.1 i TB)

Rapportere på

Opprett vergemål – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 80 dager.

Fylkesmannen oppnådde målkravet året sett under ett. Hadde ikke tilfredsstillende måloppnåelse 2. tertial, men på grunn av omprioriteringer bedret vi dette resultatet 3. tertial.

Saksbehandlingstid - Opprett vergemål – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 80 dager

Resultat Resultatmål Differanse
83 % 80 % 3 %
 
 

Oppnevning av representant for enslig mindreårig asylsøker (fra kapittel 3.3.2.1.1.2 i TB)

Rapportere på

Oppnevning av representant for enslig mindreårig asylsøker – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 10 dager.

Fylkesmannen oppnådde målkravet året sett under ett.

Saksbehandlingstid - Oppnevning av representant for enslig mindreårig asylsøker – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 10 dager

Resultat Resultatmål Differanse
80 % 80 % 0 %
 
 

Fylkesmannens samtykke til bruk av kapital (fra kapittel 3.3.2.1.1.3 i TB)

Rapportere på

Fylkesmannens samtykke til bruk av kapital – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 28 dager.

Oppgaven er, i likhet med øvrige oppgaver med konkrete krav høyt prioritert, og målkravet er nådd

Saksbehandlingstid - Fylkesmannens samtykke til bruk av kapital – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 28 dager

Resultat Resultatmål Differanse
87 % 80 % 7 %
 
 

Godtgjøring og utgiftsdekning til verger og representanter (fra kapittel 3.3.2.1.1.4 i TB)

Rapportere på

Godtgjøring og utgiftsdekning til verger og representanter – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 42 dager.

Vi nådde ikke resultatmålet for 2017 mht saksbehandlingstid godtgjøring. Takket være omprioriteringer og dugnader (herunder overtid) nådde vi målet med god margin i 3. tertial, men pga måten sakene registreres og telles var det ikke mulig å oppnå dette resultatet året sett under ett.

Saksbehandlingstid - Godtgjøring og utgifts-dekning til verger og representanter – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 42 dager

Resultat Resultatmål Differanse
75 % 80 % - 5 %

Embetene skal i årsrapporten rapportere på antall og andel... (fra kapittel 7.3.4.2.1 i TB)

Rapportere påEmbetene skal i årsrapporten rapportere på antall og andel kontrollerte vergeregnskap, samt antall verger som er under oppfølging på bakgrunn av ikke godkjente vergeregnskap.

Vi følger opp alle verger som ikke leverte godkjent vergeregnskap, det er 350 stykker.

Vergemålsordningen

Sum Antall kontrollerte vergeregnskap Antall mottatte vergeregnskap
25 % 1 020 4 132
 
 

Embetene skal i årsrapporten rapportere hvorvidt... (fra kapittel 7.3.4.2.2 i TB)

Rapportere påEmbetene skal i årsrapporten rapportere hvorvidt alle vergemål opprettet etter gammel lov har riktig status med tanke på regnskapsplikt.

Vi har gjennomgått og endret alle løpende vergemålssaker og rettet status mtp regnskapsplikt.

 


Comments