Rogaland

Les hele rapporten her

3.1.3.4 Økt rettssikkerhet og rettslikhet for vergetrengende

Vi har greidd målet om at 80 % av vedtaka om oppretting av verjemål for vaskne skal vere fatta innan 2 månader.

Målet om at 90% av vedtaka om oppnemning av representant for einsleg, mindreårig asylsøkar skal vere fatta innan 10 dagar, har vi greidd å nå. Likevel er vi overtydde om at dei mindreårige har vore godt ivaretatt,  om enn nokre få dagar meir enn målkravet.

Verjemål som omhandlar fratagelse av rettsleg handleevne vart i 2017 kontinuerleg vurdert. I 2017 har det vore fatta vedtak med mellombeis fratagelse i 7 saker.  3 saker blei ført i tingretten, hvor ein har gått vidare til lagmanssretten.

Datakvaliteten i verjemålsapplikasjonen (VERA) er i kontinuerleg forbetring ved at saksbehandlarane, dersom dei oppdagar feil eller manglar, rettar opp eller føyer til det som manglar, ev. melder frå til ein av superbrukarane. Me har fulgt retningslinene frå SRF gjennom heile året, slik at verjemålsregisteret skal bli så fullstendig og korrekt som mogeleg.

Vi har hatt fokus på halde saksbehandlingstida som er fastsett, på frigjering av kapital og verjegodtgjøring. Me har prioritert gjennomgang av verjereknskap og har full måloppnåing.

Som ledd i arbeidet for likare behandling og auka rettstryggleik for personar med verje, har vi gjennomført individuelle samtalar med dei faste verjene og arrangert samlingar for dei. Rekruttering av verjer og representantar held fram kontinuerleg for å sikra at behovet vert dekt ved etterspurnad. Alle nye faste verjer og representantar vart innkalla til individuelle samtalar hos Fylkesmannen. Når det gjeld kurs/samling for alminnelege verjer, har vi lukkast med å nå målet i 2017,

Vi har framleis arbeid med å innarbeide Barnekonvensjonens - bestemmelser om  "Barns rett og bli hørt" i maler som gjeld mindreårige innanfor verjemål.

Opprett vergemål – 80 % av vedtakene skal (fra kapittel 3.3.2.1.1.1 i TB)

Rapportere på

Opprett vergemål – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 80 dager.

Saksbehandlingstid - Opprett vergemål – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 80 dager

Resultat Resultatmål Differanse
94 % 80 % 14 %
 
Full måloppnåing.

Fylkesmannens samtykke til bruk av kapital (fra kapittel 3.3.2.1.1.3 i TB)

Rapportere på

Fylkesmannens samtykke til bruk av kapital – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 28 dager.

Fylkesmannens samtykke til bruk av kapital -gjennomsnittlig saksbehandlingstid ikke over 4 uker.

Vi har full måloppnåing til bruk av kapital.

Saksbehandlingstid - Fylkesmannens samtykke til bruk av kapital – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 28 dager

Resultat Resultatmål Differanse
94 % 80 % 14 %
 
 

Godtgjøring og utgiftsdekning til verger og representanter (fra kapittel 3.3.2.1.1.4 i TB)

Rapportere på

Godtgjøring og utgiftsdekning til verger og representanter – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 42 dager.

Godtgjøring og utgiftsdekning til verger og representanter - gjennomsnittlig saksbehandlingstid ikke over 6 uker.

Vi har full måloppnåing for godtgjøring og utgiftsdekning til verjer og representantar.   Vi har effektivisert arbeidet med verjegodtgjøring for faste verjer og for setteverjer.

Saksbehandlingstid - Godtgjøring og utgifts-dekning til verger og representanter – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 42 dager

Resultat Resultatmål Differanse
94 % 80 % 14 %

Embetene skal i årsrapporten rapportere på antall og andel... (fra kapittel 7.3.4.2.1 i TB)

Rapportere påEmbetene skal i årsrapporten rapportere på antall og andel kontrollerte vergeregnskap, samt antall verger som er under oppfølging på bakgrunn av ikke godkjente vergeregnskap.

Det blei kontrollert 309 verjerekneskap, av dei blei 84 Ikkje godkjent.

Vergemålsordningen

Sum Antall kontrollerte vergeregnskap Antall mottatte vergeregnskap
Infinity % 309 0
Kontrollerte alle i uttrekket frå SRF.

Embetene skal i årsrapporten rapportere hvorvidt... (fra kapittel 7.3.4.2.2 i TB)

Rapportere påEmbetene skal i årsrapporten rapportere hvorvidt alle vergemål opprettet etter gammel lov har riktig status med tanke på regnskapsplikt.

Det blei gjennomgått 786 verjemålsaka, av dei blei 537 endra til ordinær rekneskapsplikt.


 

Comments