Sør-Trøndelag

Les hele rapporten

Embetet har 6 fagavdelinger: Justis og vergemål, Oppvekst og utdanning, Miljøvern, Landbruk og bygdeutvikling, Sosial og helse samt Reindrift. Også i 2017 har beredskapsenheten midlertidig vært plassert i Kommunal- og samordningsstaben.

Justis og vergemål

Avdelingen har omfattende rettsikkerhetsoppgaver og fatter en stor mengde vedtak som førsteinstans ved vergemål- og bevillingsenheten. I tillegg fattes en rekke vedtak som klageinstans, innen eks plan- og bygningsrett ved juridisk enhet. Også lovlighetskontroller gjøres ved avdelingen. Innen en rekke saksområder er det fastsatt maksimumstid /frister for saksbehandlingen. Det var i 2017 et økende antall innkomne saker innen mange rettsområder.

3.1.3.4 Økt rettssikkerhet og rettslikhet for vergetrengende

På vergemål hos FMST har vi kontroll på restansesituasjonen - dette til tross for et krevende arbeid med fusjon nytt embete Trøndelag, stor og økende saksmengde samt i perioder redusert bemanning grunnet sykefravær. Dette har ført til stor arb. belastning på enkelt medarbeidere.

Vi er godt i gang med å bygge en god førstelinjetjeneste - med bl.a. hensiktsmessige rutiner for håndtering av besøk og inngående telefoner.

Vi har gjennomført regnskapstilsyn i samsvar med uttrekk fra SRF, uten kritikkverdige merknader fra revisjon. I tillegg har vi rutinemessig fulgt opp mottatte bekymringsmeldinger og foretatt hendelsesbaserte tilsyn.

Vi har gjennomført telefonsamtale i forbindelse med opprettelse av vergemål med samtlige vergehavere der dette har vært mulig/formålstjenlig.

Når det gjelder utforming av mandat spesifiserer vi dette i utgangspunktet kun i forhold til økonomi/personlig.

Vi har gjennomført kurs hvor samtlige verger ble invitert, med spesielt fokus på regnskapsplikt og mandat. Vi har også veiledet mye per telefon og ved personlig oppmøte. Vi har også hatt felles kurs for eksterne på forespørsel (typisk nye faste verger).

Vi har skrevet kronikk med informasjon om bruken av vergefullmakt.

Vi har gjennomgått samtlige vergeoppdrag med advokatsats. I 2017 er det kun oppnevnt advokatverger i tilfeller hvor vergemålet krever juridisk bistand eller anses spesielt krevende.

Opprett vergemål – 80 % av vedtakene skal (fra kapittel 3.3.2.1.1.1 i TB)

Rapportere påOpprett vergemål – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 80 dager.

77 % av vedtakene om opprettelse av vergemål hos FMST i 2017 er fattet innen 80 dager. Vi har god kontroll på saksområdet. I desember 2017 ble 77 % av vedtakene fattet innen 80 dager. I januar 2018 ble 79 % av sakene håndtert innen fristen.

Saksbehandlingstid - Opprett vergemål – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 80 dager

Resultat Resultatmål Differanse
77 % 80 % - 3 %

Fylkesmannens samtykke til bruk av kapital (fra kapittel 3.3.2.1.1.3 i TB)

Rapportere påFylkesmannens samtykke til bruk av kapital – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 28 dager.

FMST har fattet vedtak innen 28 dager i 95 % av sakene som gjelder samtykke til bruk av kapital.

Saksbehandlingstid - Fylkesmannens samtykke til bruk av kapital – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 28 dager

Resultat Resultatmål Differanse
95 % 80 % 15 %

Godtgjøring og utgiftsdekning til verger og representanter (fra kapittel 3.3.2.1.1.4 i TB)

Rapportere påGodtgjøring og utgiftsdekning til verger og representanter – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 42 dager.

65 % av godtgjøringsvedtakene hos FMST ble i 2017 fattet innen 42 dager. Vi har p.t. god kontroll på saksområdet. I desember 2017 ble 79 % av vedtakene fattet innen fristen. I måneden januar 2018 ble målkravet for Trøndelag nådd for dette saksområdet - 87 % av sakene ble behandlet innen fristen. Årsaken til varierende saksbehandlingstid på området fra måned til måned i 2017 skyldes sykmeldinger på saksbehandlere (det blir da lengre behandlingstid og det tar ta tid å bygge ned restansene igjen).

Saksbehandlingstid - Godtgjøring og utgifts-dekning til verger og representanter – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 42 dager

Resultat Resultatmål Differanse
65 % 80 % - 15 %

Embetene skal i årsrapporten rapportere på antall og andel... (fra kapittel 7.3.4.2.1 i TB)

Rapportere påEmbetene skal i årsrapporten rapportere på antall og andel kontrollerte vergeregnskap, samt antall verger som er under oppfølging på bakgrunn av ikke godkjente vergeregnskap.

Vi har samlet sett kontrollert 686 regnskap i 2017. Dette utgjør ca 29 % av alle vergemål med ordinær regnskapsplikt.

Vi har som følge av dette ca. 5 verger som er under oppfølging.

Vergemålsordningen

Sum Antall kontrollerte vergeregnskap Antall mottatte vergeregnskap
29 % 686 2 400

Embetene skal i årsrapporten rapportere hvorvidt... (fra kapittel 7.3.4.2.2 i TB)

Rapportere påEmbetene skal i årsrapporten rapportere hvorvidt alle vergemål opprettet etter gammel lov har riktig status med tanke på regnskapsplikt.

Alle vergemål hos FMST opprettet etter gammel lov er gjennomgått for avklaring av riktig status vedr. regnskapsplikt eller ikke.

Fylkesmannen skal i årsrapportløsningen rapportere... (fra kapittel 7.3.4.3.1 i TB)

Rapportere påFylkesmannen skal i årsrapportløsningen rapportere på antall innkomne, innvilgede og avslåtte søknader for perioden, fordelt på henholdsvis fritt rettsråd og fri sakførsel. Hva gjelder de innvilgede sakene, skal rapporteringen gi en oversikt over forekomsten av økonomisk dispensasjon, samt totale advokatutgifter og evt. andre utgifter som er innvilget i aktuelle periode, fordelt på saksområde. Av rapporteringen skal videre fremgå hvorvidt det er gitt avslag som følge av økonomisk overskridelse eller av andre grunner i henhold til skjema over rettshjelpsstatistikk fra Statens sivilrettsforvaltning.

I tabellen nedenfor er ca. 220 tolkesaker ikke medregnet.

Vi viser for øvrig til detaljert statistikk for 2017 på saksområdet oversendt direkte til SRF.

Vergemål og PBL-klager

På vergemålsområdet er det grunn til å tro at aktiveten ikke blir mindre. Folk lever jo lengre og lengre, og mange personlige formuer blir større og større. Heller ikke innenfor klagesaker etter plan- og bygningsloven kan vi regne med at utfordringene blir redusert i fremtiden. Her kan bl.a. fortetting av boliger generere flere klagesaker. Begge disse saksområdene kan utfordre embetets mulighet til å yte rask og god service og holde fristene for saksbehandlingstid, og vil kreve fokus på tilstrekkelig mannskap og ressurser.


Comments