Telemark

Les hele rapporten her

Vergemålsoppdragene er løst tilfredsstillende. Embetet har for 2017 valgt å bidra i felleskap med nødvendige ekstra ressurser for å klare dette oppdraget. Budsjettsituasjonen for 2018 ser bedre ut.

Vergemål

I 2018 har Fylkesmannen vært vergemålsmyndighet i 5 år. De politiske valgene skulle bl.a. gi bedre rettsikkerhet og sørge for likebehandling. Til tross for en turbulent start med flere store utfordringer, er vår konklusjon at Telemark nå har en velfungerende vergemålsmyndighet og at de nasjonale målene er iverksatt i fylket vårt. Det må fortsatt jobbes med rammebetingelsene, det er omtalt andre steder i rapporten.

 

3.1.3.4 Økt rettssikkerhet og rettslikhet for vergetrengende

Vi har i hele 2017 jobbet målrettet med å nå de mål som er satt og for å gi best mulig bistand til våre brukere og verger.

Vi har oppnådd alle de fastsatte resultatmålene våre på saksbehandlingstid med god margin på alle tre - opprettelse av vergemål, bruk av kapital og søknader om godtgjøring.

Ved inngangen av året var vi veldig bekymret for hvordan vi skulle klare å ivareta våre oppgaver på vergemålsfeltet grunnet en stor nedgang i tildelte midler. Gjennom 2017 har det kommet noe mer midler på plass, men det er ikke tvil om at vergemålsprosjektet har avgitt for lite administrativ kostnadsdekning til embetet enn det som skulle vært gjort, for at vi kunne opprettholde vår bemanning på samme nivå som i 2016.

Arbeidsbelastningen på vergemålsområdet har i 2017 fortsatt vært meget høy. Vi har disponert 8,7 årsverk, hvorav 8,2 faste stillinger. Vi har behandlet 13.059 inngående dokumenter og sendt ut 11.973 svar på ulike henvendelser. Vi har telefonvaktordning og ekspedisjon for besøkende som er betjent fra 9-14 alle dager unntatt onsdager. Vi har også vært ute i flere kommuner for å orientere ansatte og brukere om vergeordning, fremtidsfullmakter m.m. Vi har bla. vært på pårørendeskoler, Sykehuset Telemark, tjenestekontorer i kommunene, kommunale rusteam, omsorgsboliger, fastlegeforening, Habiliteringstjenesten for barn og unge, pårørende til rusavhengige etc. Vi har også avholdt dagskurs for verger, med særlig invitasjon til nye verger som var oppnevnt sist år etter forrige kurs. Vi har også hatt kurs i Altinn for faste verger. Vi mener at vi innenfor vår økonomiske ramme, har gjort det vi har kunnet for å ivareta våre lovpålagte oppgaver som vergemålsmyndighet, og bistått og veiledet verger på en god måte.

Når det er sagt, innebærer en prioritering av enkelte oppgavetyper naturlig nok en nedprioritering av andre oppgaver. Våre tildelte ressurser er for lave hensett til oppgavene vi skal løse. Vi har derfor en lengre saksbehandlingstid for en del andre sakstyper. Det er vanskelig å prioritere mange ganger fordi vi har mange hastesaker som ikke er blant de "prioriterte" sakstypene med krav til saksbehandlingstid, for eksempel opptak av lån, kjøp og salg av eiendom etc. Dette balanseres så godt det lar seg gjøre.

Vi ser også at etter at vi begynte å be vergene om å sende skjemaene for vergeerklæring og økonomisk status i Altinn, har vi flere som ikke sender inn dette innen fristen enn da vi sendte med papirskjema. Vi regner med at dette går seg til etter hvert, men det blir en del ekstra purring på innsendelse av dette, noe som tar tid for oss. Gevinsten fremover ved elektronisk innsending av dokumenter til oss er likevel så stor at vi kommer til å fortsette å be om at vergene bruker Altinn. Vi har laget en god bruksanvisning på dette som ligger ute på hjemmesiden vår.

Opprett vergemål – 80 % av vedtakene skal (fra kapittel 3.3.2.1.1.1 i TB)

Rapportere på

Opprett vergemål – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 80 dager.

Vi prioriterer de saksområdene vi har krav til saksbehandlingstid på og har rutiner for å ha en rask og god saksbehandling i disse sakene. Enkelte saker tar det tid å få ferdigbehandlet, idet søknader kan være mangelfulle ved innkomst til oss. Det kan for eksempel mangle legeerklæring eller samtykke fra søker i saken. Men vi klarte måloppnåelsen med god margin.

Saksbehandlingstid - Opprett vergemål – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 80 dager

Resultat Resultatmål Differanse
96 % 80 % 16 %
 
 

Fylkesmannens samtykke til bruk av kapital (fra kapittel 3.3.2.1.1.3 i TB)

Rapportere på

Fylkesmannens samtykke til bruk av kapital – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 28 dager.

Vi oppnådde også her målet med bra margin.

Saksbehandlingstid - Fylkesmannens samtykke til bruk av kapital – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 28 dager

Resultat Resultatmål Differanse
91 % 80 % 11 %
 
 

Godtgjøring og utgiftsdekning til verger og representanter (fra kapittel 3.3.2.1.1.4 i TB)

Rapportere på

Godtgjøring og utgiftsdekning til verger og representanter – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 42 dager.

Vi har mange erfarne og dyktige faste verger og representanter som har dette som heltids- eller deltidsjobb, og disse er avhengig av å få jevnlig avlønning. Dette er viktig for å ha et stabilt og godt tilfang av verger. Vi har derfor alltid hatt høy prioritet på denne typen saker.

Saksbehandlingstid - Godtgjøring og utgifts-dekning til verger og representanter – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 42 dager

Resultat Resultatmål Differanse
99 % 80 % 19 %

Embetene skal i årsrapporten rapportere på antall og andel... (fra kapittel 7.3.4.2.1 i TB)

Rapportere på

Embetene skal i årsrapporten rapportere på antall og andel kontrollerte vergeregnskap, samt antall verger som er under oppfølging på bakgrunn av ikke godkjente vergeregnskap.

Vi har gjennomført kontroll av alle mottatte vergeregnskap. Uttrekket fra SRF var på 221 vergeregnskaper. Disse er kontrollert som regnskapskontrollaktivitet i VERA. I tillegg har vi gjennomført en tilsvarende, inngående kontroll av 20 andre regnskaper etter funn og obs-liste. De andre regnskapene er kontrollert i henhold til vår såkalte 85% kontrollrutine.

Vi har siden oppstarten prioritert å gjennomføre en litt forenklet kontroll av alle regnskaper. Vi har et par studenter som jobber med dette på sommeren. Funnene følges opp av oss etter hvert. Denne forenklede kontrollen består i å sjekke at alle regnskapsdokumenter er kommet inn ( bla. at det ikke mangler kontoutskrifter for enkeltmåneder), kontrollere saldo på konti mot selvangivelsen, sjekke om det er kommentarer på kontoutskriftene vi må følge opp, eller om det er større uttak eller overføringer som ikke er kommentert. Saldo ib/ ub føres på en excelliste slik at vi enkelt har kunnet følge utviklingen på formuen fra år til år. Vi tar også sjekk av en del overføringer som står som "overføring mellom egne konti" eller "kontoregulering". Dette fordi transaksjonene i vergens nettbank vil fremstå med denne tekstingen uavhengig om overføringene har gått til vergens egen konto eller andre vergehaveres konti om man er verge for flere. Vi tar derfor inn også utskrift av brukskonto til vergehavere slik at vi har mulighet for å sjekke at overføringene har gått til rett person. Forsikringer blir også sjekket.

Funnene blir fortløpende lagt inn i en liste og purringer og spørsmål sendes ut, og listen blir fulgt opp når vi har kapasitet til dette.   Vi mener at denne kontrollen gir god uttelling og god pekepinn på vergens jobb.

Når det gjelder 15% kontrollen er det slik at av disse regnskapene er det 3 saker hvor verge har blitt byttet ut som følge av kontrollen. En verge er under oppfølging fortsatt. Foreløpig under 85 % kontrollen, er 13 verger skiftet ut, og 77 verger er under oppfølging for større eller mindre avvik i regnskapet. Pga. stor arbeidsmengde tar det tid å følge opp alle funnene. Men vi håper å få ferdigstillet dette arbeidet før utløpet av april når ny regnskapskontroll skal igangsettes. Det er beklagelig at det tar tid å få fulgt opp alt, men det er en stor jobb, og uansett om det går noe tid, er det bedre enn at det går mange år før vi får kontrollert vergen.

Vi merker en stor bedring fra år til år når det gjelder vergeregnskapene, som følge av at vergene blir orientert om våre funn og må dokumentere og rette opp avvik som er avdekket. Vi ser at med konstruktive tilbakemeldinger til vergene og oppfølging av disse, samt opplæring i form av kurs og annen bistand, blir vergene flinkere og flinkere til å levere regnskap som er oversiktlige og gode. De aller fleste verger gjør en flott jobb som verge og ivaretar interessene til den de er verge for på en veldig god og samvittighetsfull måte. Det å være verge kan være en krevende oppgave til tider, og vergene fortjener all honnør for arbeidet de gjør for vergehaverne. Men det er ikke til å komme fra at enkelte verger ikke alltid ivaretar interessene til det beste for vergehaverne. Og derfor er det viktig at Fylkesmannen fører tilsyn med alle verger.  Vi mener at denne formen for kontroll gir en god oversikt, og er med på å ivareta rettssikkerheten for vergehaverne.

Vergemålsordningen

Sum Antall kontrollerte vergeregnskap Antall mottatte vergeregnskap
100 % 1 420 1 420
 
 

Embetene skal i årsrapporten rapportere hvorvidt... (fra kapittel 7.3.4.2.2 i TB)

Rapportere på

Embetene skal i årsrapporten rapportere hvorvidt alle vergemål opprettet etter gammel lov har riktig status med tanke på regnskapsplikt.

Vi har allerede for et par år siden gjennomgått alle saker som sto med fritak for regnskapsplikt. Der det ikke var grunnlag for fritak, ble regnskapsplikt ilagt. Ektefeller gis som regel alltid fritak, og også en del samboere. Men utover det er det kun unntaksvis at fritak innvilges, jf. vergemålsforskriftens regler om dette.