Troms

Les hele rapporten

Det er fortsatt er krevende å oppfylle alle resultatmål på
vergemålsområdet innenfor tildelt ressursramme. I 2017 valgte vi derfor, etter en risiko- og sårbarhetsvurdering, å ikke gjennomføre kontroll av sentralt uttrekk av vergeregnskap i tråd forutsetningene i Virksomhets- og økonomiinstruksen. For 2018 planlegger vi å gjennomføre regnskapskontrollen i tråd med fastsatte krav.

3.1.3.4 Økt rettssikkerhet og rettslikhet for vergetrengende

Fylkesmannen skulle innen utgangen av 2017 sikre at alle vergemål opprettet etter gammel lov har riktig status med tanke på regnskapsplikt. Ved vergemålsreformen i 2013 la Fylkesmannen i Troms til grunn at som utgangspunkt var det regnskapsplikt i alle gamle vergemål med økonomisk mandat, selv om eventuelt overformynderiet hadde gitt fritak før 01.07.13.  Dette informerte vi vergene om gjennom brev og samlinger.  For å få fritak fra regnskapsplikten måtte vergen eventuelt søke oss om dette.  Det er ca 40 vergemål der vi har innvilget fritak etter søknad.  Vi har uansett krav om innsending av skattemelding.  Etter vår vurdering har altså kravet vært oppfylt fra 01.07.13.

Opprett vergemål – 80 % av vedtakene skal (fra kapittel 3.3.2.1.1.1 i TB)

Rapportere på

Opprett vergemål – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 80 dager.

Resultatmålet ble nesten nådd, men det er utfordringer knyttet til å holde fristen i enkelte saker, blant annet grunnet sent svar på legeerklæringer og samtykkeerklæringer.  I 2018 kommer vi til å vurdere å lage egne standarder for fremdrift i slike saker.

Saksbehandlingstid - Opprett vergemål – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 80 dager

Resultat Resultatmål Differanse
79 % 80 % - 1 %
 
 

Fylkesmannens samtykke til bruk av kapital (fra kapittel 3.3.2.1.1.3 i TB)

Rapportere på

Fylkesmannens samtykke til bruk av kapital – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 28 dager.

Resultatmålet ble nådd.

Saksbehandlingstid - Fylkesmannens samtykke til bruk av kapital – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 28 dager

Resultat Resultatmål Differanse
86 80 - 6
 
 

Godtgjøring og utgiftsdekning til verger og representanter (fra kapittel 3.3.2.1.1.4 i TB)

Rapportere på

Godtgjøring og utgiftsdekning til verger og representanter – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 42 dager.

Resultatmålet ble nådd.

Saksbehandlingstid - Godtgjøring og utgifts-dekning til verger og representanter – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 42 dager

Resultat Resultatmål Differanse
97 80 - 17
 
 

3.2.5 Justis- og beredskapsdepartementet

Fylkesmannen i Troms besluttet i 2017 at vi ikke kom til å utføre vergeregnskapskontroller i forhold til det sentrale uttrekk fra Statens Sivilrettsforvaltning på 15 %.  Tabellen i årsrapporten viser derfor 0%.  Fylkesmannens beslutning kom på bakgrunn av ressurssituasjonen og konkret risikoanalyse.  Vi viser til vårt brev til SRF av 22.06.17.

Dette innebærer ikke at Fylkesmannen ikke har arbeidet konkret med vergeregnskap i 2017.  Vi har arbeidet med å sikre at vi får inn alle nødvendige dokumenter i alle regnskap; fullstendighetserklæring, kontoutskrifter for alle aktuelle måneder, skattemelding og årsmeldinger.  Dette følges opp i detalj, på samme måte som tidligere år og med det system som er blitt presentert for SRF både på dialogmøte og per e-post.  Dette arbeidet sluttføres i februar 2018 (for 2016-regnskap).

Vi gjennomgår dokumentene nærmere ved konkret bekymring i den enkelte sak, og står for nødvendig oppfølging, herunder eventuelt bytte av verge og/eller politianmeldelse.

Vi gjennomgår også sluttregnskap på vanlig måte og etter egen rutine som vi har laget i 2017.

Embetene skal i årsrapporten rapportere på antall og andel... (fra kapittel 7.3.4.2.1 i TB)

Rapportere påEmbetene skal i årsrapporten rapportere på antall og andel kontrollerte vergeregnskap, samt antall verger som er under oppfølging på bakgrunn av ikke godkjente vergeregnskap.

Embetene skal i årsrapporten rapportere på antall og andel kontrollerte vergeregnskap, samt antall verger som er under oppfølging på bakgrunn av ikke godkjente vergeregnskap. Fylkesmannen i Troms besluttet i 2017 at vi ikke kom til å utføre vergeregnskapskontroller i forhold til det sentrale uttrekk fra Statens Sivilrettsforvaltning på 15 %.  Tabellen i årsrapporten viser derfor 0%.  Fylkesmannens beslutning kom på bakgrunn av ressurssituasjonen og konkret risikoanalyse.  Vi viser til vårt brev til SRF av 22.06.17.

Dette innebærer ikke at Fylkesmannen ikke har arbeidet konkret med vergeregnskap i 2017.  Vi har arbeidet med å sikre at vi får inn alle nødvendige dokumenter i alle regnskap; fullstendighetserklæring, kontoutskrifter for alle aktuelle måneder, skattemelding og årsmeldinger.  Dette følges opp i detalj, på samme måte som tidligere år og med det system som er blitt presentert for SRF både på dialogmøte og per e-post.  Dette arbeidet sluttføres i februar 2018 (for 2016-regnskap).

Vi gjennomgår dokumentene nærmere ved konkret bekymring i den enkelte sak, og står for nødvendig oppfølging, herunder eventuelt bytte av verge og/eller politianmeldelse.

Vi gjennomgår også sluttregnskap på vanlig måte og etter egen rutine som vi har laget i 2017.

I 2017 startet vi sak vedrørende bytte av verge på grunn av manglende levert regnskap i 39 vergemål.  En del vergemål ble videreført etter at regnskap da ble levert på tilfredsstillende måte.

Vergemålsordningen

Sum Antall kontrollerte vergeregnskap Antall mottatte vergeregnskap
0 % 0 171
 
 

Embetene skal i årsrapporten rapportere hvorvidt... (fra kapittel 7.3.4.2.2 i TB)

Rapportere påEmbetene skal i årsrapporten rapportere hvorvidt alle vergemål opprettet etter gammel lov har riktig status med tanke på regnskapsplikt.

Fylkesmannen skulle innen utgangen av 2017 sikre at alle vergemål opprettet etter gammel lov har riktig status med tanke på regnskapsplikt. Ved vergemålsreformen i 2013 la Fylkesmannen i Troms til grunn at som utgangspunkt var det regnskapsplikt i alle gamle vergemål med økonomisk mandat, selv om eventuelt overformynderiet hadde gitt fritak før 01.07.13.  Dette informerte vi vergene om gjennom brev og samlinger.  For å få fritak fra regnskapsplikten måtte vergen eventuelt søke oss om dette.  Det er ca 40 vergemål der vi har innvilget fritak etter søknad.  Vi har uansett krav om innsending av skattemelding.  Etter vår vurdering har altså kravet vært oppfylt fra 01.07.13.

.5 Samlet vurdering av måloppnåelse i forhold til samfunnsoppdraget og regnskapsresultat

Embetet har i all hovedsak god måloppnåelse, med noen få unntak som primært gjelder tilsynsoppgaver innen helse og opplæring. Vergemålsoppgavene er også et krevende område hvor det er ubalanse mellom oppgaver og ressurser. På dette feltet har vi sett det som nødvendig å gjennomføre risikoanalyser som grunnlag for å gjøre strenge prioriteringer av oppgaver. Det er også en utfordring å løse oppdraget i perioder med vakanser og sykefravær. Det samme gjelder tildeling av midler som forutsetter aktivitet meget seint i kalenderåret. Nødvendig og økende aktivitet som følge av fusjon med Fylkesmannen i Finnmark har krevd mye ressurser og bruk av tid for mange av våre ansatte i siste halvår. Vi viser for øvrig til årsrapport for regnskap 2017.


Comments