Vestfold

Les hele rapporten her

Juridisk avdelings hovedfokus er å ivareta rettsikkerheten til våre brukere. Til det hører også å yte god service og ikke minst ha så kort saksbehandlingstid som mulig, på alle oppgavene avdelingen er satt til å forvalte. 95% av dem knytter seg til behandling av saker etter vergemålsloven og plan- og bygningsloven. På begge saksområdene scorer Vestfold høyt i forhold til landsgjennomsnittet. Det er flere årsaker til dette, men én svært viktig bidragsyter er embetets velfungerende arkiv, og deres dyktige medarbeidere.

Avdelingens faglige saksbehandling er helt avhengig av at sakene forberedes fra arkivenheten på en ryddig og oversiktlig måte. Om lag 3 årsverk på arkivenheten er kun dedikert til å forberede saker på vergemål. Antall inn- og utgående posteringer er for Juridisk avdelings vedkommende 38.591. Uten det nære og tette samarbeidet mellom saksbehandlerne og arkivenheten vil det ikke være mulig
å overholde saksbehandlingstidene fastsatt fra sentralt hold.

3.1.3.4 Økt rettssikkerhet og rettslikhet for vergetrengende

På vergemål har vi hatt god måloppnåelse i 2017, og vi har kommet et godt stykke på vei i forhold til å få etablert en god førstelinjetjeneste siden oppstart i 2013.

Det er bl.a. gjennomført regnskapstilsyn i samsvar med uttrekk fra SRF, uten kritikkverdige merknader fra revisjon. I tillegg har vi gjennomgått kontoutskrifter i forbindelse med risikobasert tilsyn og ved avslutning av vergemål/bytte av verge. Det er ikke gjennomført systematiske tilsyn med verger utover regnskapskontrollen.

Vi har videre overholdt overordnede krav til saksbehandling for prioriterte saker med god margin, med unntak av enslige mindreårige asylsøkere. Resultatmålene for sistnevnte er for øvrig ikke bindende for oss. Vi har også etablert gode rutiner for oppnevning av midlertidige verger i forbindelse med tilrettelagte avhør, og har forholdsvis kort saksbehandlingstid på øvrige saker

Vi har videre gjennomført telefonsamtale i forbindelse med opprettelse av vergemål med samtlige vergehavere der dette har vært mulig/formålstjenlig. I uklare saker har vi dessuten reist ut på hjemmebesøk. Når det gjelder utforming av mandat spesifiserer vi dette i utgangspunktet kun i forhold til økonomi/personlig. Vi orienterer imidlertid samtlige verger som oppnevnes at nærmere rammer for oppdraget må avklares med vergehaver, i tråd med medbestemmelsesretten. Vi har generelt lite innsikt i spesifikke og detaljerte behov på opprettelsestidspunktet. Ved behov har vi også spesifisert mandatet i forhold til skiftesaker og kapittel 9 vedtak, samt ved vergebehov av mer spesiell og midlertidig karakter.

Vi har gjennomført kurs hvor samtlige verger ble invitert, med spesielt fokus på medbestemmelsesrett og regnskapsplikt. Vi har også veiledet mye per telefon og ved personlig oppmøte. Vi har også hatt kurs for eksterne på forespørsel.

Vi har ikke gjennomgått samtlige vergemål systematisk i forhold til mandat. Vi har heller ikke gjennomgått samtlige vergeoppdrag med advokatsats, men har byttet ut der vi har sett at det har vært nødvendig ut i fra spesielt høyt kostnadsnivå. I 2017 er det kun oppnevnt advokatverger i tilfeller hvor vergemålet krever juridisk bistand eller anses spesielt krevende. Det er videre ikke foretatt en systematisk gjennomgang i forhold til behov for fornyelse av politiattest.

Opprett vergemål – 80 % av vedtakene skal (fra kapittel 3.3.2.1.1.1 i TB)

Rapportere på

Opprett vergemål – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 80 dager.

98 % av vedtakene er fattet innen 80 dager. Dette er det beste gjennomsnittet i landet. I Vestfold har vi avveid hensynet til rask saksbehandling opp mot kravet til spesialisering av mandat, innenfor gitte budsjettrammer. Det er også viktig å understreke at jo mer konkret mandatet blir, jo oftere er det behov for å gjøre endringer senere, som igjen medfører ytterligere saksbehandlingstid. Vergen har ikke hjemmel til å ivareta interessene utover mandatet, og dersom viktige disposisjoner må utsettes innebærer dette også negative konsekvenser for rettssikkerheten til vergehaver. Vi skiller derfor primært kun mellom økonomiske og personlige forhold, og spesifiserer kun ved behov i forhold til saker om skifte, kapittel 9 og oppdrag av midlertidig og spesiell karakter. Samtlige verger som oppnevnes får imidlertid klar beskjed om at omfanget av bistanden må avklares med vergehaver i ettertid, i tråd med medbestemmelsesretten. Vi gjennomfører også alltid samtaler med vergehaver, med mindre dette har vært umulig eller hvis manglende samtykkekompetanse gjør at en slik samtale fremstår som formålsløst.

Saksbehandlingstid - Opprett vergemål – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 80 dager

Resultat Resultatmål Differanse
98 % 80 % 18 %
 
 

Fylkesmannens samtykke til bruk av kapital (fra kapittel 3.3.2.1.1.3 i TB)

Rapportere på

Fylkesmannens samtykke til bruk av kapital – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 28 dager.

Det fremgår av oversikten at 95 % av søknadene om bruk av kapital er behandlet innen 28 dager. Dette er sammen med ett annet embete det beste gjennomsnittet i landet, og godt innenfor fastsatt minstekrav. I saksbehandlingen legges det vekt på at vergen har forespurt vergehaver, med mindre det fremkommer at personen klart ikke har samtykkekompetanse. Vi har også vurdert søknader som kommer direkte fra vergehaver, i samsvar med medbestemmelsesretten.

Saksbehandlingstid - Fylkesmannens samtykke til bruk av kapital – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 28 dager

Resultat Resultatmål Differanse
95 % 80 % 15 %
 
 

Godtgjøring og utgiftsdekning til verger og representanter (fra kapittel 3.3.2.1.1.4 i TB)

Rapportere på

Godtgjøring og utgiftsdekning til verger og representanter – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 42 dager.

Vi har god kontroll på behandlinger av søknader om vergegodtgjøring. Resultatet på 99 % er sammen med ett annet embete det beste gjennomsnittet i landet. Vi har imidlertid vært noe sårbare ved at kun en saksbehandler har behandlet godtgjøringssakene. I 2018 vil vi fordele godtgjøringssakene på flere saksbehandlere for å redusere sårbarheten.

Saksbehandlingstid - Godtgjøring og utgifts-dekning til verger og representanter – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 42 dager

Resultat Resultatmål Differanse
99 % 80 % 19 %

Embetene skal i årsrapporten rapportere på antall og andel... (fra kapittel 7.3.4.2.1 i TB)

Rapportere på

Embetene skal i årsrapporten rapportere på antall og andel kontrollerte vergeregnskap, samt antall verger som er under oppfølging på bakgrunn av ikke godkjente vergeregnskap.

Se tabell med kommentarer

Vergemålsordningen

Sum Antall kontrollerte vergeregnskap Antall mottatte vergeregnskap
13 % 262 1 962
 

Vergemålsordningen – 2017 – «Embetene skal rapportere på antall kontrollerte og mottatte vergeregnskap: Tallet for mottatte vergeregnskap er hentet ut fra ephorte, og tallene er sånn sett litt usikre. Vi har gjennomgått samtlige kontrollaktiviteter opprettet fra sentralt uttrekk. I tillegg mottar vi en rekke regnskap når vergemålene og/eller vergeoppdragene avsluttes. I disse sakene gjennomfører vi en forenklet kontroll på samtlige som leveres inn. Dette dreier seg om ca. 2-300 vergeregnskap. Samtlige avvik som avdekkes blir fulgt opp i ettertid, og vi har også byttet u


t verger i ca. 10 saker.

Embetene skal i årsrapporten rapportere hvorvidt... (fra kapittel 7.3.4.2.2 i TB)

Rapportere på

Embetene skal i årsrapporten rapportere hvorvidt alle vergemål opprettet etter gammel lov har riktig status med tanke på regnskapsplikt.

Samtlige vergemål er gjennomgått i forhold til regnskapsplikt. Dette ble gjort i forkant av utsendelse av regnskapsbrev for 2014, i januar 2015.

 

Comments