Fylkesmannen‎ > ‎

Styringsdokumenter
Last ned hele dokumentet (Oslo og Akershus)

5.3.4 Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester
Oppgaver
Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.3.4.1

Veilede og gi opplæring til kommuner og helseforetak i anvendelse av lover på folkehelseområdet og på helse- og omsorgstjenesteområdet.

Bakgrunnsinformasjon
Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.3.4.2

Oppfølging av personer mellom 18 og 49 år med langtidsopphold i institusjon.

Bakgrunnsinformasjon
Alle embetene JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.3.4.4


Fylkesmannen er lokal vergemålsmyndighet og skal behandle saker i første instans etter vergemålsloven med tilhørende forskrifter, samt utlendingsloven kapittel 11 A med tilhørende forskrifter.

Fylkesmannen skal foreta forberedende klagebehandling over egne vedtak der disse blir påklaget. 

Bakgrunnsinformasjon
Alle embetene JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.3.4.5


Fylkesmannen skal rekruttere verger og representanter i sitt område, og gi nødvendig opplæring, veiledning og bistand, både løpende og ved oppnevning. Fylkesmannen skal øke sin kompetanse på sosial kontroll, tvangsekteskap og æresrelatert vold, og formidle dette videre i forbindelse med opplæringen av verger og representanter. Fylkesmannen skal sikre tilstrekkelig tilgang på verger og representanter som kan tiltre på svært kort varsel.

Fylkesmannen skal føre tilsyn med vergene og representantene i sitt område. Tilsyn skal innbefatte både økonomiske disposisjoner og utførelse av oppdraget for øvrig.

Bakgrunnsinformasjon
FMOA JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.3.4.6

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har ansvar for å bistå øvrige fylkesmannsembeter med opplæring av representanter for enslige mindreårige asylsøkere og gi veiledning om representantordningen.

Informasjon som Fylkesmannen mottar i forbindelse med håndtering av transittfasen, og som kan være nyttig for de øvrige fylkesmannsembetene, skal formidles videre så snart som mulig. 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus skal i forbindelse med oppdraget øke sin kompetanse på menneskehandel og bidra til at denne kompetansen spres til øvrige embeter og til representantene. 

Bakgrunnsinformasjon
Alle embetene JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.3.4.7


Fylkesmannen skal sikre god tilgjengelighet i førstelinjen.

Alle embetene JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.3.4.8


Fylkesmannen skal gjennomføre risikovurderinger og foreta skriftlige prioriteringer innenfor sin oppgaveportefølje for å sikre at lovpålagte oppgaver blir gjennomført innen rimelig tid.

I akutte tilfeller i forbindelse med avhør av barn og særlig sårbare fornærmede og vitner i straffesaker, skal fylkesmannen ha oppnevnt verge så snart som mulig.

Fylkesmannen skal ha kontroll på restansesituasjonen.

Alle embetene JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.3.4.9


Fylkesmannen skal følge opp at alle verger med regnskapsplikt leverer komplett vergeregnskap.

Fylkesmannen skal ut fra en risikovurdering kontrollere vergeregnskap utover sentralt uttrekk fra Statens sivilrettsforvaltning.

Bakgrunnsinformasjon
Alle embetene JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.3.4.10


Fylkesmannen skal følge opp at vergehaveres midler er tatt til forvaltning dersom de overstiger beløpsgrensen fastsatt i vergemålsforskriften, samt at midler under denne grensen som fylkesmannen forvalter, blir frigitt der det ikke er truffet vedtak om annet.

Bakgrunnsinformasjon
Alle embetene JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.3.4.11


Fylkesmannen skal arbeide kontinuerlig med å oppdatere data og forbedre datakvaliteten i saksbehandlingssystemet VERA.

Alle embetene JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.3.4.12

Fylkesmannen skal gjennomgå vergemål opprettet etter gammel lov med hensyn til individtilpasning og mandatuforming når dette anses som nødvendig og hensiktsmessig

Alle embetene ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.3.4.13

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Holde opplæring i loven og forskrifter for ansatte i NAV-kontoret, og eventuelt andre ansatte i kommunen. Opplæringen skal koordineres med NAV region.

Bakgrunnsinformasjon
Alle embetene ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.3.4.14

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Gi NAV-kontoret tilbud om faglig veiledning, og spre erfaringer og resultater fra tilsyn etter loven til NAV-kontor og kommunene i fylket.

Bakgrunnsinformasjon
Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.3.4.15

Behandle søknad om fritak fra forvaltningsmessig taushetsplikt etter tvisteloven § 22-3 og straffeprosessloven § 118.

Bakgrunnsinformasjon
Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.3.4.16

Motta pasientjournaler etter opphør av virksomhet mv og oppbevare dem dersom vilkårene i forskrift om pasientjournal er oppfylt.

Bakgrunnsinformasjon
Alle embetene ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.3.4.17

Fylkesmannen skal i henhold til delegasjon behandle anmodning om samtykke etter straffeprosessloven § 118 og tvisteloven § 22-3 i at kommunalt ansatte i arbeids- og velferdsforvaltningen avgir vitneforklaring for domstolene uten hinder av lovbestemt taushetsplikt.

Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.3.4.18

Oppnevne medlem til abortnemndene og dekke medlemmets utgifter knyttet til nemndsarbeid.  Fylkesmannen har også oppgaver knyttet til oppnevning, drift og administrasjon av de fylkesvise steriliseringsnemndene, samt godkjenning av private sykehus mv. som utfører sterilisering.

Bakgrunnsinformasjon
Alle embetene JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.3.4.19


Før opprettelse av vergemål skal fylkesmannen gjennomføre samtale med personen det er begjært vergemål for. Fylkesmannen avgjør hvordan samtalen skal gjennomføres. Formålet er blant annet å kartlegge om vedkommende ønsker vergemål, og hva vedkommende ønsker hjelp til. Unntak kan gjøres når samtale vurderes som umulig eller formålsløst.

Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.3.4.20

Behandle søknader om dispensasjoner fra forskrift om tillatelse til å utføre kosmetisk kirurgiske inngrep.

Bakgrunnsinformasjon
Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.3.4.21

Godkjenne inngrep i forbindelse med donasjon av organer eller uttak av fornybart vev fra personer under 18 år, fra personer som mangler samtykkekompetanse og personer som er uten rettslig handleevne.

Bakgrunnsinformasjon
Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.3.4.22

Fylkesmannen har oppgaver knyttet til hjemsendelse av utenlandske borgere med alvorlige psykiske lidelser som befinner seg i Norge og hjemhenting av norske borgere med alvorlige psykiske lidelser som befinner seg i utlandet.

Bakgrunnsinformasjon
Alle embetene JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.3.4.23


Det skal fremgå av vedtak om opprettelse av vergemål hvilken vurdering som er gjort av vergehavers samtykkekompetanse, hvorvidt samtale med vergehaver er gjennomført og at omfanget av vergemålet er vurdert.

Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

5.3.4.24

Fylkesmannen har enkelte oppgaver knyttet til oppnevning og drift av kontrollkommisjonene i det psykiske helsevernet.

Bakgrunnsinformasjon
Alle embetene BLD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.3.4.25

Fritak for taushetsplikt

Behandle søknader om fritak for taushetsplikt for ansatte i barneverntjenesten.

Bakgrunnsinformasjon
Alle embetene JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.3.4.26

Fylkesmannen skal bruke tilgjengelige digitale løsninger for en mest mulig effektiv vergemålsforvaltning. Fylkesmannen skal oppfordre til, og gi verger veiledning i, bruk av digitale løsninger.

Alle embetene JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

5.3.4.27


Fylkesmannen skal gjennomføre årlige brukerundersøkelser blant vergene i sitt område. Statens sivilrettsforvaltning har ansvaret for å utforme undersøkelsene.

Bakgrunnsinformasjon

3.3.2.1 En effektiv og velfungerende vergemålsforvaltning som ivaretar rettsikkerhet og rettslikhet

StyringsparametereResultatmål

3.3.2.1.1

Saksbehandlingstid (utvalgte sakstyper).

Alle embetene JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

3.3.2.1.1.1

Opprett vergemål – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 70 dager.

FMOA JD Familier, barn og unge Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

3.3.2.1.1.2

Oppnevning av representant for enslig mindreårig asylsøker – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 10 dager. 

Alle embetene JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

3.3.2.1.1.3

Fylkesmannens samtykke til bruk av kapital – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 20 dager.

Alle embetene JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

3.3.2.1.1.4

Godtgjøring og utgiftsdekning til verger og representanter –80 % av vedtakene skal være fattet innen 45 dager.

Alle embetene JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

3.3.2.1.1.5

Klagesaksbehandling – 80 % av klagene Fylkesmannen mottar på vergemålsområdet skal være behandlet innen 70 dager.

3.3.2.1.2

Fylkesmannens kontroll av vergeregnskap

Alle embetene JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

3.3.2.1.2.1

Alle vergeregnskap i sentralt uttrekk fra Statens sivilrettsforvaltning skal være kontrollert innen fristen.

3.3.2.1.3

Digital innlevering av vergeregnskap

Alle embetene JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

3.3.2.1.3.1

Andelen vergeregnskap som leveres digitalt via Altinn, skal være minst 50 %.

3.3.2.1.4

Digital innsending av søknader om godtgjøring og fylkesmannens samtykke

Alle embetene JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

3.3.2.1.4.1

Andelen søknader om godtgjøring og søknader om fylkesmannens samtykke (bruk av kapital, salg av eiendom etc.) som leveres digitalt via Altinn, skal være minst 30 %

Oppdrag
Alle embetene JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

3.3.2.1.5

Fylkesmannen skal innen utgangen av 2018 ha gjennomgått alle oppdrag hvor det benyttes advokat som verge med timebetaling etter offentlig salærsats. Siktemålet er å omgjøre disse oppdragene til ordinære vergeoppdrag i saker hvor det ikke er spesielt behov for juridisk kompetanse.   

Alle embetene JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

3.3.2.1.6

Fylkesmannen skal i 2018 arbeide for økt bruk av fremtidsfullmakter. 

3.3.2.2 Vergehaver skal ha høy grad av selvbestemmelse og vergemålene skal være individtilpassede

StyringsparametereResultatmål

3.3.2.2.1

Individtilpasning av vergemål

Alle embetene JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

3.3.2.2.1.1

Før et eventuelt vergemål opprettes, skal det foretas nødvendige undersøkelser slik at mandatet kan individtilpasses og ikke er mer inngripende enn nødvendig
7.1.2.1.1 Vergemålsordningen

Rapportering sendes Statens sivilrettsforvaltning (SRF) innen 15.9 iht. mal som SRF distribuerer. 

Alle embetene JD Alle temaer

7.1.2.1.1.1

Saksbehandlingstid på utvalgte sakstyper med resultatmål under pkt. 3.3.2.1.1, herunder vurdering av risiko og tiltak for å nå resultatmålene.

Alle embetene JD Alle temaer

7.1.2.1.1.2

Fylkesmannen skal rapportere på ressursbruken på kap. 469, post 01 og post 21.

Alle embetene JD Alle temaer

7.1.2.1.1.3

Fylkesmannen skal rapportere på status i arbeidet med å kontrollere vergeregnskap i henhold til sentralt uttrekk fra Statens sivilrettsforvaltning.

Alle embetene JD Alle temaer

7.1.2.1.1.4

Fylkesmannen skal rapportere på resultatene av brukerundersøkelsen blant vergene i sitt område.

Alle embetene JD Alle temaer

7.1.2.1.1.5

Fylkesmannen skal redegjøre for arbeidet med å individtilpasse mandater ved opprettelse av nye vergemål og hvordan embetet gjennomgår gamle saker med tanke på individtilpasning

Alle embetene JD Alle temaer

7.1.2.1.1.6

Fylkesmannen skal rapportere på andelen opprettede vergemål for voksne per 2. tertial hvor det er gjennomført samtale med
vergehaver. Fylkesmannen skal i tillegg redegjøre for hovedgrunnene til at samtaler eventuelt ikke er gjennomført.


7.3.4.1 Vergemålsordningen

Alle embetene JD Alle temaer

7.3.4.1.1

Embetene skal i årsrapporten rapportere på antall og andel kontrollerte vergeregnskap, samt antall verger som er under oppfølging på bakgrunn av ikke godkjente vergeregnskap. Rapporten skal også inneholde hvor mange verger som er fratatt oppdrag i løpet av 2018 på bakgrunn av regnskapskontroll.

Alle embetene JD Alle temaer

7.3.4.1.2

Embetene skal i årsrapporten rapportere på resultatet av gjennomgangen av oppdrag hvor det blir benyttet advokat som verge med timebetaling etter offentlig salærsats jfr. oppdrag 3.3.2.1.2 i tildelingsbrevet. Dersom oppdraget ble rapportert avsluttet i 1. tertial bortfaller rapporteringskravet.

FMOA JD Alle temaer

7.3.4.1.3

Fylkesmannen skal i årsrapporten rapportere på gjennomføringen av den særskilte oppgaven på EMA-området, jf. punkt 5.3.4.6 i virksomhets- og økonomiinstruksen.

Alle embetene JD Alle temaer

7.3.4.1.4

Fylkesmannen skal i årsrapporten kort redegjøre for tilsyn utover vergeregnskapskontroll som er gjort med vergene i sitt område i 2018. Fylkesmannen skal også kort beskrive hva tilsynene har avdekket og hvordan avvik er fulgt opp.

Alle embetene JD Alle temaer

7.3.4.1.5

Fylkesmannen skal rapportere på andelen opprettede vergemål for voksne i 2018 hvor det er gjennomført samtale med vergehaver. Fylkesmannen skal i tillegg redegjøre for hovedgrunnene til at samtaler eventuelt ikke er gjennomført.

Alle embetene JD Alle temaer

7.3.4.1.6

Fylkesmannen skal gi en kort, overordnet beskrivelse av hvordan embetet har arbeidet med å individtilpasse mandater, både ved opprettelse av nye vergemål og ved lgjennomgang av gamle saker.

Alle embetene JD Alle temaer

7.3.4.1.7

Fylkesmannen skal gi en kort beskrivelse av hvordan embetet har arbeidet for å øke bruken av fremtidsfullmakter. 


Ċ
Ukjent bruker,
19. mar. 2018, 14:31